Název projektu: Zpátky, jinak

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00160

Doba realizace projektu: 1. leden 2013 až 30. červen 2015

Hlavním cílem projektu, který Laxus o. s. realizoval v období let 2013 – 2015, bylo zajistit pokud možno plynulý návrat osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti na návykových látkách, nebo se jí podrobují, zpět do společnosti a jejich integraci na trh práce.

Specifické cíle:

  • vytvořit a zavést Program poradenské práce ve vězení do 6 věznic v ČR
  • vytvořit a zavést Metodiku následné péče pro abstinující klienty v ambulantních centrech Laxus o. s.

Cílové skupiny:

  • Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly stavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují
  • Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

Cílem projektu bylo zajištění kvalitního a komplexního odborného sociálního poradenství a služeb následné péče, které umožní cílovým skupinám projektu návrat do společnosti a na trh práce. Podpora směřovala jak do oblasti drogové, tedy se zaměřením na motivaci ke zdravému životnímu stylu a prevenci relapsu, tak do oblasti pracovní (rozvoj znalostí, dovedností a klíčových kompetencí potřebných pro účinnou orientaci na trhu práce, hledání a udržení si zaměstnání) a oblasti sociální (obnova přirozených sociálních vztahů a vazeb). Je nezbytné podporovat změnu ve všech těchto oblastech, protože úspěch v jedné podmiňuje dlouhodobě udržitelné úspěchy v oblastech dalších (vzájemná provázanost abstinence – legální zdroj příjmů – zdravé sociální zázemí). Projekt reagoval na skutečnost, že osobám s drogovou minulostí se zpravidla dostává podpory především v oblasti zdravotní (drogové) a z kapacitních důvodů již není možné se systematicky zaměřit i na oblast sociální a pracovní integrace.

V rámci projektu byly vytvořeny a realizovány dva samostatné programy, jejichž cílová skupina se může, ale nemusí překrývat:

  • Program poradenské práce s osobami opouštějícími výkon trestu ve věznicích Pardubice, Odolov, Valdice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem a Jiřice
  • Ambulantní služby následné péče pro abstinující klienty v Hradci Králové a Pardubicích

Součástí obou programů byly jak skupinové aktivity, tak individuální poradenství, vycházející z aktuálních potřeb každého klienta, směřující k zdravému životnímu stylu, nalezení a udržení si zaměstnání a sociální integraci.

V projektu bylo podpořeno přes 600 osob ze 4 krajů ČR, z toho:

– cca 480 osob opouštějících výkon trestu (160 osob Královéhradecký, 80 osob Pardubický, 80 osob Středočeský, 160 osob Liberecký)

– 120 abstinujících klientů (60 osob Královéhradecký, 60 osob Pardubický).

 Informace o projektu – webové stránky Evropského sociálního fondu v ČR