nabídka kurzů

5. 9. – 11. 12. 2023

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

se zaměřením na služby sociální prevence


Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách, nebo pracovníkům v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Kurz je vhodný pro začínající pracovníky (0 – 1 rok praxe).

Náš kurz je specificky zaměřený na služby sociální prevence, viz § 32 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. tzn. na služby typu – terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová denní centra.

Akreditace:               MPSV č.j.  A2022/0297-PK

Rozsah:                     158 hod. (112 hod teorie, 40 hod praxe, 6 hod závěrečná zkouška)

Cena:                         17.890,- Kč  (kurz je možné financovat Úřadem práce ČR)

Místo:                        Sušilova 1528, Hradec Králové, 500 02

Realizace:                 od 5.9. – 11.12.2023 (5.-6.9., 20.-21.9., 9.-10.10., 16.-17.10., 30.-31.10, 15.-16.11.,  29.-30.11., 11.12.)

Výuka:                       9:30 – 17:00 h.

Kapacita:                   15 účastníků

Kontakt::                   Bc. Jana Vondrová, tel. 776 626 305, email: vondrova@laxus.cz

Přihláška:                  https://forms.gle/6FeyGC6JHTaVJRbX9

Leták ke kurzu Pracovníka v sociálních službách.

Další běh bude na podzim 2024, v případě zájmu je možné se již hlásit!

TÉMATA KURZU:

Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb

Cílem je ukotvení pracovníků v oblasti kvality nízkoprahových sociálních služeb, tak aby chápali, k čemu standardy kvality v sociálních službách slouží a jakým způsobem je možné pracovat na zvyšování kvality v konkrétních zařízeních. Dojde k představení legislativního rámce, z kterého téma kvality v sociálních službách vychází a jednotlivých systémů standardů kvality (inspekční, certifikace adiktologických služeb, rozvojový audit České asociace streetwork). Probrány budou jednotlivé tematické oblasti (provozní, procesní, personální) a jejich jednotlivá kritéria v propojení s praxí služeb frekventantů.

(lektoři: Ivan Černovský, Tomáš Žák)

 

Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace

Cílem tématu je zvědomení efektivní komunikace jako základního nástroje práce v sociálních službách v každém okamžiku. Účastníci jsou seznámeni se zásadami efektivní komunikace, se stopkami, bariérami a kameny, které jí naopak brání. Důraz je kladen na verbální i neverbální složku komunikace. Cíleně je zde pracováno s výchovnou situací (pojmenování a vytěžení směrem ke klientovi), tématem konfliktu (možnosti předcházení i účinné metody řešení).

(lektoři: Denisa Hypiusová, Mirka Kaplanová)

 

Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

Cílem výukového bloku je účinně propojit poznatky z vývojové psychologie člověka s obecnými potřebami a schopnostmi klientů v závislosti na jejich věku. Dále pojmenovat a osvětlit změny, které přicházejí se vstupem návykových látek a závislostního chování obecně do života klienta (na úrovni fyzické i psychické, v odrazu jeho chování). Účastníci jsou seznámeni s vybranými psychickými poruchami a jejich projevy

(lektoři: Kristýna Maťátková, Irena Šritrová)

 

Základy ochrany zdraví

Cílem setkání je ukotvení péče o sebe (po stránce fyzické i psychické) jako základní profesní zodpovědnosti každého pracovníka v sociálních službách.

(lektoři: Karolína Zavadilová, Lukáš Verner)

 

Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

Cílem je bližší prozkoumání a poznání životní reality cílových skupin nízkoprahových sociálních služeb, jejich životních strategií, potřeb a možností jednotlivých druhů sociálních služeb při začleňování těchto osob do společnosti.

(lektoři: Martin Holeček, Tomáš Žák)

 

Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

Cílem je zvýšit u frekventantů etickou citlivost formou práce s konkrétními etickými dilematy (příklady). Ozřejměna bude důležitost nastavení profesních hranic pracovníka, uvědomování si možných střetů zájmu a příkladů porušení práv klientů. Dalším důležitým cílem je nastartování celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách, tj. uvědomění si sebe sama jako hlavního nástroje pro práci s klienty.

(lektoři: Lukáš Verner)

 

Metody sociální práce

Cílem je praktické osvojení si metod sociální práce formou tréninku modelových situací (např. nácvik oslovení a prvního kontaktu, mapování nepříznivé sociální situace, párování potřeb a možností služby atd.). Dále představení jak základních intervencí, tak i některých inovativních metod (peerwork, komunitní práce, práce na sociálních sítích, pobídková terapie) využitelných v praxi nízkoprahových sociálních služeb.

(lektoři: Ondřej Šulc, Tomáš Janků)

 

Sociálně právní minimum

Cílem je vybavit pracovníky v sociálních službách základním penzem znalostí z právní oblasti, které se dotýkají sociální práce a poskytování nízkoprahových sociálních služeb. Jde jak o základní legislativní rámec, o který se poskytování sociálních služeb opírá.

(lektoři: Lenka Pasecká, Tomáš Žák)

Krizová intervence

Cílem je seznámit frekventanty kurzu s definicí pojmu krize (krizová situace), na základě jakých událostí krize vzniká, jak na ní lidí reagují, jak jí lze tedy rozpoznat a především jak s lidmi v krizi pracovat (krizově intervenovat). Dále budou představeny jednotlivé formy krizové intervence a jejich specifika. Frekventant po absolvování zvládne „laickou“ krizovou pomoc a případné předání do odborné péče.

(lektoři: Irena Šritrová, Lenka Paulová)

 

Základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění

Cílem tohoto vzdělávacího modulu je přiblížení typických zdravotních komplikací a chorob, které se vyskytují u cílové skupiny nízkoprahových sociálních služeb, především pak u osob užívající návykové látky a lidí bez domova. Představeny budou onemocnění, včetně dopadů na psychiku a sociální oblast života klientů. Dále budou představeny opatření jak z oblasti prevence, tak z oblasti léčby a snižování rizik s důrazem na roli kontaktního pracovníka v nízkoprahově orientované sociální službě.

(lektoři: Dorota Skokanová, Dana Janoušková)

 

Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

Cílem výukového bloku je zvědomení technik specifické prevence jako účinného nástroje práce s klienty napříč sociálními službami a seznámení s jejich podobou. Účastníkům jsou prakticky představeny rozličné aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky s ohledem na věk a schopnosti cílové skupiny a její potřeby, resp. cíl, ke kterému je technika využita.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tereza Müllerová)

 

Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

Cílem modulu je upozornit frekventanty na úskalí pomáhajících profesí, s důrazem na specifika nízkoprahových sociálních služeb v oblasti vlastních předsudků, které mohou negativně ovlivňovat spolupráci s klienty, jejichž životní styl není konformní se zažitými společenskými normami. Zároveň jim budou představeny příklady z praxe, kdy formou nezamýšlených důsledků dochází v dobré víře ke zneužívání klientů.

(lektoři: Martin Holeček, Ondřej Šulc)

 

Úvod do problematiky zdravotního postižení

Cílem je seznámení účastníků s vybraným zdravotním postižením klientů soc. služeb (ADHD/ADD, LMR, poruchy učení apod.), s jejich projevy a odrazem v potřebách klientů. Jsou zde představeny příklady dobré praxe, stejně jako podpůrná síť návazné pomoci.

(lektoři: Karla Zradičková Šafránková, Lenka Dokládalová Bednářová)

 

Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba

Cílem je seznámit účastníky s postupy předcházení a deeskalace konfliktních situací spojených s agresí ze strany uživatelů služby. Frekventanti se naučí rozeznávat signály vznikajícího konfliktu a používat základní deeskalační zásady, které se týkají jak konfliktů mezi klienty, tak i konfliktů směřovaných na samotné sociální pracovníky. Výukové metody: přednáška, nácvik modelových situací.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tomáš Janků)

 

Základy výuky péče o domácnost

Cílem výukového bloku je představení možností sociální rehabilitace a resocializace u klientů sociálních služeb zaměřených na stěžejní oblasti života.

(lektoři: Karolína Zavadilová, Lukáš Verner)

 

7. 9. 2023

Krizová intervence I.

Termín:                       7. 9. 2023

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                 A2021/0203-SP/PC

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                          SEMIRAMIS, Sušilova 1528/1 Hradec Králové

Výuka:                         9 – 17 hod

Kapacita:                    15 účastníků

Kontakt:                      Bc. Jana Vondrová, cva@os-semiramis.cz, tel. 776 626 305

Odkaz na přihlášku:   https://forms.gle/BTzCJ3z7joNxyu7u5

Lektor:

Mgr. Gabriela Slaninová PhD. – Pracuje na Univerzitě Hradec Králové, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci.

Anotace a cíl kurzu:

Kurz je v teoretické i praktické rovině věnován tématům krize a krizová intervence. Obsahem kurzu je seznámení se základním pojmoslovím z oblasti krizové intervence, s legislativním rámcem, typologií krize, fázemi krizového stavu, fázemi krizové intervence a s pravidly krizového rozhovoru. Podstatou kurzu je osvojení si základních postupů vedení rozhovoru s klientem v krizi a praktický nácvik řešení krizových situací. Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi těchto znalostí využít při provázení jedince krizovou situací, tj. schopnost rozpoznat, že je klient v krizi; umění s klientem v krizi navázat kontakt a akceptovat jej s jeho individualitou prožívání krizové situace; schopnost reflektovat vlastní prožitky spojené se setkáním s krizí, identifikovat kroky, kterými může klienta provázet; podpora klienta ve zvyšování náhledu na náročnou životní situaci, kterou prochází; podpora klienta v rozhodování o dalších krocích a podpora klienta v proaktivním jednání. Dále je cílem vybavit účastníka schopností udržet krizový kontakt, ukončit jej a proběhnutý kontakt reflektovat. Kurz má účastníkům přinést ucelenou představu o základních principech krizové intervence a zvýšit jejich kompetence při práci s klientem v krizi.

Leták ke kurzu Krizové intervence

27. 9. 2023

Adiktologické minimum

Termíny:                     27.9.2023

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                 A2022/1200-SP/PC, MPSV ČR

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                         Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 

Výuka:                         9 – 17 hod

Kapacita:                     15 účastníků

Kontakt:                      vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305

Přihláška:                   https://forms.gle/oKhQtoixcnzG68sB8

 

Lektor:

Mgr. Antonín Hrdý, DiS. – terapeut, adiktolog. Narodil se v roce 1983. Po střední škole vystudoval VOŠ pedagogickou a v průběhu let vystudoval adiktologii na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. V roce 2008 začal pracovat s uživateli návykových látek, čemuž se věnuje doposud. V praxi pracuje jak se závislými, tak s jejich blízkými, s lidmi s úzkostmi, depresemi a jinými komplikacemi.

 

Anotace a cíl kurzu:

Proč lidé užívají návykové látky a proč lidé drogy užívají, i když vědí, že jim škodí? Toto je otázka, která velmi často rezonuje jak u jedinců, jichž se závislost přímo týká, tak u lidí, kterých se závislost týká nepřímo – např. osoby blízké či pracovníci pomáhajících profesí. Clem kurzu je předat základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. Dále je cílem předat informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba. Účastníci kurzu se také dozví o typologii lidí potýkajících se se závislostí, o duálních diagnózách a o relapsu, jakožto průvodním jevu léčby závislosti.

Absolvent získá vhled do problematiky závislostí, o faktorech, které mohou být predispozicí pro rozvoj závislosti. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi se závislostí pracují. Účastník kurzu získá přehled o tom, proč lidé užívají drogy, proč není léčba závislosti snadná, co vše léčbu může komplikovat a jak se dá v různých situacích intervenovat.

 

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, adiktology a další pomáhající profese. Kurz je vhodný i pro pracovníky působící ve službě, která není přímo určena pro osoby se závislostním chováním, ale téma závislosti se v jejich životě objevuje.

Leták ke kurzu Adiktologické minimum

4. 10. 2023

Úvod do problematiky propuštění z výkonu trestu odnětí svobody u osob se závislostním chováním

Termín:                       4.10.2023

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                A2021/0720-SP/PC, MPSV ČR

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                         Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 

Výuka:                        9 – 17 hod

Kapacita:                    12 účastníků

Kontakt:                     vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305

Přihláška:                   https://forms.gle/GWstoWvxugzUiVZMA

 

Lektoři:

Mgr. Karolína Zavadilová – Terapeutka, adiktoložka, sociální a poradenská pracovnice. Od roku 2005 pracuje v oblasti závislostí, dlouhodobě se věnuji práci odsouzenými a lidmi po výkonu trestu. V soukromé terapeutické praxi se zaměřuji na  dospívající, dospělé a páry.

Mgr. Kristýna Maťátková – Terapeutka, poradenská a sociální pracovnice. V sociální oblasti pracuje od roku 2006. Začala s dětskými klienty, postupně se přesunula do oblasti závislostí. Nyní pracuje s obviněnými, odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu. V soukromé terapeutické praxi se věnuji dospělým.

 

Anotace a cíl kurzu:

Problematika reintegrace osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody je jednou z nejdůležitějších oblastí sociální práce, zvláště v kombinaci s látkovou a nelátkovou závislostí. Účastníci kurzu se na praktických ukázkách seznámí s důležitými tématy v této oblasti (příprava a propuštění již během výkonu trestu odnětí svobody, žádost o podmínečné propuštění, aktuální situace na trhu práce, možnost a meze při jednání s úřady apod.). Dále je smyslem poskytnout prostor pro sdílení vlastních poznatků a zkušeností, včetně seznámení s příklady dobré praxe. Absolventi kurzu budou lépe připraveni na jednání s propuštěnými osobami a možnostmi postpenitenciární péče.

Leták ke kurzu Úvod do problematiky propuštění z výkonu trestu odnětí svobody u osob se závislostním chováním

5. 10. 2023

Závislost jako příležitost

Termíny:                     5.10.2023

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                č. A2022/1101-SP/PC, MPSV ČR

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                         Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec králové

Výuka:                        9 – 17 hod

Kapacita:                    20 účastníků

Kontakt:                     vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305

Přihláška:                   https://forms.gle/A2wNPcdtFHi8Xoev7

Lektor:

Ing. Petr Kopejska – Pracovník adiktologického poradenství a terapie, socioterapeut

 

Anotace a cíl kurzu:

Proč lidé užívají návykové látky a proč lidé drogy užívají, i když vědí, že jim škodí? Toto je otázka, která velmi často rezonuje jak u jedinců, jichž se závislost přímo týká, tak u lidí, kterých se závislost týká nepřímo – např. osoby blízké či pracovníci pomáhajících profesí. Clem kurzu je předat základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. Dále je cílem předat informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba. Účastníci kurzu se také dozví o typologii lidí potýkajících se se závislostí, o duálních diagnózách a o relapsu, jakožto průvodním jevu léčby závislosti.

Absolvent získá vhled do problematiky závislostí, o faktorech, které mohou být predispozicí pro rozvoj závislosti. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi se závislostí pracují. Účastník kurzu získá přehled o tom, proč lidé užívají drogy, proč není léčba závislosti snadná, co vše léčbu může komplikovat a jak se dá v různých situacích intervenovat.

 

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, adiktology a další pomáhající profese. Kurz je vhodný i pro pracovníky působící ve službě, která není přímo určena pro osoby se závislostním chováním, ale téma závislosti se v jejich životě objevuje.

Leták ke kurzu Závislost jako příležitost

12. 10. 2023

Psychiatrické minimum v kontextu adiktologie

Termín:                       12. 10. 2023

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                A2021/0892-SP/PC, MPSV ČR

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                         Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové

Výuka:                        9 – 17 hod

Kapacita:                    15 účastníků

Kontakt:                     vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305

Přihláška:                   https://forms.gle/s522QrUiKLQpb7Uf6

 

Lektor:

Mgr. Irena Šritrová – Psycholožka, terapeutka, ambulantně pracuje s dětmi, dospívajícími, dospělými. Má zkušenosti s problematikou duševních nemocí a jejich dopadů na jedince, rodiny i širší sociální okolí.

Anotace a cíl kurzu:

Obsahem kurzu je seznámení se s problematikou duševních poruch, se kterými se můžeme u klientů s adiktologickým problémem nejčastěji setkat. Jedná se o neurotické a stresové poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy,  a to jak u dospělých tak i dospívajících. Účastníci kurzu získají přehled o jednotlivých psychických onemocněních, zejména s důrazem na jejich projevy spolu s informacemi, jak užívání návykových látek může tyto projevy proměňovat. Výklad bude doplněn kazuistikami z praxe. Cílem je také vybavit účastníky kurzu dovednostmi, jak vhodně komunikovat s klienty s daným duševním onemocněním a jak je motivovat k řešení svého psychického zdraví. Cílem kurzu je porozumění jednotlivým obrazům duševních poruch, což v praxi umožní pracovníkům volit vhodně přístup k těmto klientům. Součástí kurzu budou praktická cvičení.

Leták ke kurzu Psychiatrické minimum v kontextu adiktologie II.

21. – 22. 10. 2023

Sandplaying

Termín:                      21. – 22. 10. 2023

Časová dotace:         16 hodin

Akreditace:                A2020/0668-SP, MPSV ČR

Cena:                         4000,-Kč

Místo:                         SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové

Výuka:                        9 – 17 hod

Kapacita:                    15 účastníků

Kontakt:                     kristlova@os-semiramis.cz, tel. 775 950 006

Přihláška:                   https://forms.gle/1Bt2CS7GENYBFXfP8

 

Lektor:

Mgr. Ondřej Mikauš – Psychoterapeut pracující s dětmi i dospělými. Pro svou práci využívá zejména tzv. Gestalt-terapeutického přístupu. V přístupu k práci s dětmi se opírá hlavně o jejich přirozené nadání se s řadou starostí vypořádat prostřednictvím hry, a tak v terapii často využívá např. písek nebo hlínu.

Anotace a cíl kurzu:
Terapeutické pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s klientem v poradenství či terapii, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a terapeuticky působit ve směru náhledu, přijetí či změny toho, co je potřebné. V rámci terapeutického pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. Terapeutické pískoviště tvoří samotné přenosné pískoviště s pískem a množstvím postaviček a figurek, ze kterých můžeme stavět, tvořit, jde tedy o konkrétní, hmatatelný a velmi názorný obraz, se kterým můžeme pohybovat, experimentovat, měnit jej, sledovat jeho vývoj v čase. V rámci workshopu se účastníci naučí pracovat s pískovištěm tak, aby jej mohli flexibilně využívat v práci s rodinami a dětmi ve věku cca 3-11 let v kontextu poradenství i terapie. Základním metodologickým rámcem lektora je přístup Gestalt terapie, který tvořit základ způsobu, jak s klienty s pískovištěm pracovat. Workshop obsahuje část teoretickou i praktickou, nácvikovou i sebezkušenostní.

Pro koho je kurz určen:
Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a ostatní, kteří pracují s dětmi a rodinným systémem.

Kurz Sandplaying - cover

 

1. 11. – 3. 11. 2023
31. 1. – 2. 2. 2024
29. 5. – 31. 5. 2024

Motivační rozhovory

Termíny:                    1. 11. – 3. 11. 2023 / 31. 1. – 2. 2. 2024 / 29. 5 – 31. 5. 2024

Časová dotace:         72 hodin

Akreditace:                A2020/0774-SP/PC/VP

Cena:                          14.500,-Kč (možno rozdělit na 2 splátky)

Místo:                         SEMIRAMIS, Sušilova 1528/1 Hradec Králové

Výuka:                         9 – 17 hod

Kapacita:                     15 účastníků

Kontakt:                      Bc. Jana Vondrová, cva@os-semiramis.cz, tel. 776 626 305

Odkaz na přihlášku:   https://forms.gle/K7kKcVYvcSBpQ8TaA

Lektoři:

Mgr. Markéta Manová – Individuální, párová a rodinná terapeutka, sociální pracovnice
Mgr. Ing. Jiří Staníček – Adiktolog, párový a rodinný terapeut

Anotace a cíl kurzu:

Kurz je koncipován jako nácvik praktických dovedností a modelování situací, které vycházejí ze
zkušeností účastníků kurzu. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných především při
práci s málo motivovanými klienty sociálních služeb. Kurz je rozdělen do tří částí. V první části budou
účastníci seznámeni se základním konceptem teorie procesu změny podle W.R.Millera a S.Rollnicka.
Osvojí si jednotlivé základní dovednosti potřebné pro vedení rozhovoru a naučí se pojímat rozhovor
jako nástroj pro práci s klientem a řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Ve druhé části se účastníci naučí používat soubor technik osvojených v prvním bloku pro vedení
rozhovoru s klientem v určité fázi procesu změny podle modelu Millera a Rollnicka. Zaměří se také na
to, jak rozhovor využít pro efektivní poskytování sociálních služeb tak, aby vedl k žádoucím změnám v
situaci klienta.

Ve třetí části budou účastníci simulovat rozhovory s klienty tak, jak se s nimi setkávají ve své praxi v
sociálních službách. Formou nácviků si budou moci ověřit, zda pro práci s daným klientem je vhodné
a možné využít techniky vedení motivačních rozhovorů a následně si vyzkoušet, zda vedení takového
rozhovoru zvládají.

Absolvováním kurzu získají účastníci schopnost porozumět procesu změny u klientů sociálních
služeb. Naučí se vnímat rozhovor jako nástroj přímé práce, osvojí si vybrané techniky vhodné pro
vedení rozhovoru s klienty, kteří procházejí nějakou změnou. Dále se naučí rozlišovat vhodnost
využití různých technik při vedení rozhovorů tak, aby rozhovor s klientem byl orientován na cíl a
řešení nepříznivé sociální situace. Na základě vlastních i klientských kazuistik si uvědomí možnosti a
limity práce s klienty, kteří změnu nechtějí, nebo se jim nedaří uskutečnit. Závěrečný blok bude veden
pomocí supervizních technik, takže (i když to není přímým cílem kurzu) účastníci získají i některé
dovednosti, které budou moci využít při supervizních setkáních své přímé práce.

Kurz Motivační rozhovory - cover

únor 2024

Krizová intervence II.

Termín:                        přesunuto na únor 2024 (termín bude doplněn)

Časová dotace:          8 hodin

Akreditace:                 A2021/0204-SP/PC

Cena:                           2049,-Kč

Místo:                         SEMIRAMIS, Sušilova 1528/1 Hradec Králové

Výuka:                         9 – 17 hod

Kapacita:                     15 účastníků

Kontakt:                      Bc. Jana Vondrová, cva@os-semiramis.cz, tel. 776 626 305

Odkaz na přihlášku:   https://forms.gle/KPbvPk8wLaE3Xxao9

Lektor:

Mgr. Gabriela Slaninová PhD. – Pracuje na Univerzitě Hradec Králové, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci.

Anotace a cíl kurzu:

Kurz je v teoretické i praktické rovině věnován tématům krize a krizová intervence. Obsahem kurzu je seznámení se základními elementy a principy krizové intervence s ohledem na vhodné postupy práce s dětským klientem,dospívajícím, rodinou, s partnery a s klientem v suicidální krizi. Podstatou kurzu je osvojení si postupů vedení rozhovoru s klientem dle výše uvedených specifik v krizi a praktický nácvik řešení krizových situací. Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými znalostmi a dovednostmi těchto znalostí využít při provázení jedince, páru či rodiny krizovou situací, tj. schopnost rozpoznat, kdo je v krizi; navázání kontaktu s klientem s ohledem na vývojová specifika; identifikace sociálního kontextu krize a uplatňování pohledu na rodinu jako na systém; rozpoznání signálů suicidální krize; podpora klienta ve vyjádření a pochopení emocí; ověření klientových adaptačních mechanismů; respekt ke klientovým potřebám; schopnost společně s klientem formulovat realistické cíle a plán k jejich dosažení, podpora klienta v aktivitě ke změně a dosažení stability. Dále je cílem vybavit účastníka schopností udržet krizový kontakt, ukončit jej a proběhnutý kontakt reflektovat. Kurz má účastníkům přinést ucelenou představu o principech a postupech krizové intervence, zvýšit jejich kompetence při práci s klientem v krizi s akcentem k vývojovým zvláštnostem, vztahové síti partnerské, rodinné a s ohledem na suicidální tematiku.

Leták ke kurzu Krizové intervence

kurzy na míru

Kurzy na míru pro pomáhající profese.