nabídka kurzů

28. 3. 2024

Krizová intervence III.

Termíny: 28. 3. 2024
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2021/0204-SP/PC, MPSV ČR
Cena: 2049,-Kč
Místo: SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec králové
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/dH1H7MGCFBiKBkHj8

Lektor:

Mgr. Gabriela Slaninová PhD. – Pracuje na Univerzitě Hradec Králové, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu, externě spolupracuje s Psychologickým ústavem FF MU. Kromě působení na univerzitě provozuje vlastní poradenskou praxi se zaměřením na terapii úzkostných a depresivních obtíží u dětí, dospívajících a dospělých. Má pětiletý výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii, čtyřletý výcvik v Pesso Boyden psychomotorické terapii a výcvik v krizové intervenci.

Anotace a cíl kurzu:

Krizová intervence III navazuje na kurz Krizové intervence II. Obsahově se zaměřuje na krizovou  pomoc v kontextu trauma, domácí násilí, týrání a zneužívání, kazuistiky a nácvik řešení krizových situací.

 

29. 4. 2024

Psychiatrické minimum v kontextu adiktologie II.

Termíny: 29. 4. 2024
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2022/1202-SP/PC, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec králové
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/EWqvQPyJMu31wszg9

Lektor:

Mgr. Irena Šritrová – Psycholožka, terapeutka, ambulantně pracuje s dětmi, dospívajícími, dospělými. Má zkušenosti s problematikou duševních nemocí a jejich dopadů na jedince, rodiny i širší sociální okolí.

Anotace a cíl kurzu:

Obsahem kurzu je pokračování v problematice duševních onemocnění, se kterými se mohou účastníci u klientů s adiktologickým problémem setkat. Účastníci kurzu budou seznámeni s problematikou obranných mechanismů u klientů s poruchou osobnosti – klasifikace obranných mechanismů, jak je rozpoznat a jak s nimi zacházet. Dalším tématem budou stresové poruchy a problematika duševních onemocnění nejčastěji vyskytujících se v dospívání. Výklad bude doplněn ukázkami a kazuistikami z praxe. Cílem je také vybavit účastníky kurzu dovednostmi, jak vhodně komunikovat s klienty s daným duševním onemocněním a jak je motivovat k řešení svého psychického zdraví. Cílem kurzu je porozumění dané problematice, což v praxi umožní pracovníkům volit vhodně přístup k těmto klientům. Součástí kurzu bude nácvik komunikace v rámci modelových situací.

Psychiatrické minimum v kontextu adiktologie

17. 5. 2024

Práce s terapeutickými kartami s uživateli sociálních služeb

Termíny: 17. 5. 2024
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2023/1346-SP/VP, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: SEMIRAMIS z.ú., N-klub, Sadová 2167, Nymburk
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 20 účastníků
Kontakt: vondrova@os-semiramis.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/f9VMdU2Ee3qdYQ396

Kurz je naplněn, v tuto chvíli domlouváme s lektorkou podzimní termín realizace s místem konání v Praze. V případě předběžného zájmu pište na cva@os-semiramis.cz.

Lektor:

Mgr. Dita Malinská – adiktoložka, terapeutka, sociální pracovnice a dlouholetá pracovnice  Adiktologického centra poradenství a terapie v Pardubicích,  Absolvovala výcvik v Gestalt terapii. Pracovně se kromě osob s aditkologickou zátěží věnuje i terapii osob, kteří přichází s problematikou úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, s vztahovými obtížemi…

 

Anotace a cíl kurzu:

Cílem kurzu práce s terapeutickými kartami je naučit sociální pracovníky poznávat základní principy práce s projektivním materiálem. Copingové, Emoční karty a Karty s příbehy ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům a tvůrčí imaginaci, podporují sdílení traumatické události, pomáhají klientovi nacházet vlastní copingové strategie založené na jeho komunikačním stylu a v neposlední řadě podporují hojení. Jejich explicitním cílem je chránit, propojovat a zprostředkovat porozumění svému příběhu a procesu a příbehům jiných. Copingové karty pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a na jejich jedinečné strategie, které používají, aby se vypořádali s bolestí a ztrátou. Využití Copingových karet je především v krizové intervenci. Na kurzu se účastníci naučí používat model komunikačních a copingových strategií izraelské psycholožky Ofry Ayalon BASIC PH a následně využít model v krizové intervenci a poradenství.

Možný způsob práce s kartami v individuální nebo skupinové práci:

 • Vyprávění traumatického příběhu pomocí karet
 • Identifikace podpory, zdrojů
 • Identifikace pocitů tady a teď
 • Identifikace očekávaní do budoucna klienta
 • Identifikace možných překážek
 • Edukace klienta o copingových strategiích, zapomenutém jazyku, práce s nevyužívanými zdroji
 • Identifikace klientových komunikačních kanálů mimo krizové intervence

Kurz Práce s terapeutickými kartami 2024

20. – 22. 5 2024

 

Motivační rozhovory

Termíny: 1. 11. – 3. 11. 2023
  31. 1. – 2. 2. 2024
  20. 5. – 22. 5 2024
Časová dotace: 72 hodin
Akreditace: A2020/0774-SP/PC/VP, MPSV ČR
Cena: 14.500,-Kč (možno rozdělit na 2 splátky)
Místo: SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 
Výuka: 9:00 – 17:00 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/K7kKcVYvcSBpQ8TaA

Lektoři:

Mgr. Markéta Manová – Individuální, párová a rodinná terapeutka, sociální pracovnice
Mgr. Ing. Jiří Staníček – Adiktolog, párový a rodinný terapeut

Anotace a cíl kurzu:

Kurz je koncipován jako nácvik praktických dovedností a modelování situací, které vycházejí ze zkušeností účastníků kurzu. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných především při práci s málo motivovanými klienty sociálních služeb. Kurz je rozdělen do tří částí. V první části budou účastníci seznámeni se základním konceptem teorie procesu změny podle W.R.Millera a S.Rollnicka. Osvojí si jednotlivé základní dovednosti potřebné pro vedení rozhovoru a naučí se pojímat rozhovor jako nástroj pro práci s klientem a řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Ve druhé části se účastníci naučí používat soubor technik osvojených v prvním bloku pro vedení rozhovoru s klientem v určité fázi procesu změny podle modelu Millera a Rollnicka. Zaměří se také na to, jak rozhovor využít pro efektivní poskytování sociálních služeb tak, aby vedl k žádoucím změnám v situaci klienta.

Ve třetí části budou účastníci simulovat rozhovory s klienty tak, jak se s nimi setkávají ve své praxi v sociálních službách. Formou nácviků si budou moci ověřit, zda pro práci s daným klientem je vhodné a možné využít techniky vedení motivačních rozhovorů a následně si vyzkoušet, zda vedení takového rozhovoru zvládají.

Absolvováním kurzu získají účastníci schopnost porozumět procesu změny u klientů sociálních služeb. Naučí se vnímat rozhovor jako nástroj přímé práce, osvojí si vybrané techniky vhodné pro vedení rozhovoru s klienty, kteří procházejí nějakou změnou. Dále se naučí rozlišovat vhodnost využití různých technik při vedení rozhovorů tak, aby rozhovor s klientem byl orientován na cíl a řešení nepříznivé sociální situace. Na základě vlastních i klientských kazuistik si uvědomí možnosti a limity práce s klienty, kteří změnu nechtějí, nebo se jim nedaří uskutečnit. Závěrečný blok bude veden pomocí supervizních technik, takže (i když to není přímým cílem kurzu) účastníci získají i některé dovednosti, které budou moci využít při supervizních setkáních své přímé práce.

Kurz Motivační rozhovory - cover

22. 5. 2024

Adiktologické minimum

Termíny: 22. 5. 2024 (Nymburk)
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2022/1200-SP/PC, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: SEMIRAMIS z.ú., N-klub, Sadová 2167, Nymburk
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/bUu9HMkn2XHTvkCeA

Lektor:

Mgr. Antonín Hrdý, DiS. – terapeut, adiktolog. Narodil se v roce 1983. Po střední škole vystudoval VOŠ pedagogickou a v průběhu let vystudoval adiktologii na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. V roce 2008 začal pracovat s uživateli návykových látek, čemuž se věnuje doposud. V praxi pracuje jak se závislými, tak s jejich blízkými, s lidmi s úzkostmi, depresemi a jinými komplikacemi.

 

Anotace a cíl kurzu:

Proč lidé užívají návykové látky a proč lidé drogy užívají, i když vědí, že jim škodí? Toto je otázka, která velmi často rezonuje jak u jedinců, jichž se závislost přímo týká, tak u lidí, kterých se závislost týká nepřímo – např. osoby blízké či pracovníci pomáhajících profesí. Clem kurzu je předat základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. Dále je cílem předat informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba. Účastníci kurzu se také dozví o typologii lidí potýkajících se se závislostí, o duálních diagnózách a o relapsu, jakožto průvodním jevu léčby závislosti.

Absolvent získá vhled do problematiky závislostí, o faktorech, které mohou být predispozicí pro rozvoj závislosti. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi se závislostí pracují. Účastník kurzu získá přehled o tom, proč lidé užívají drogy, proč není léčba závislosti snadná, co vše léčbu může komplikovat a jak se dá v různých situacích intervenovat.

 

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, adiktology a další pomáhající profese. Kurz je vhodný i pro pracovníky působící ve službě, která není přímo určena pro osoby se závislostním chováním, ale téma závislosti se v jejich životě objevuje.

24. – 25. 6. 2024

Práce s terapeutickým pískovištěm - Sandplaying

Termíny: 24. – 25. 6. 2024
Časová dotace: 16 hodin
Akreditace: A2020/0668-SP, MPSV ČR
Cena: 4000,-Kč
Místo: SEMIRAMIS z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec králové
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 20 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/KNxNwNJeJ1ZgCDCq9

 

Lektor:

PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková, psycholožka, terapeutka, rodinný poradce. Ve své práci vnímá rodinu a její uzdravení jako komplexní systém.

Anotace a cíl kurzu:
Účastníci kurzu získají zkušenost a rozšíří vlastní rejstřík možností, jak kreativně pracovat s dětmi a dospívajícími v problémových situacích pomocí terapeutického pískoviště. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, psychology, psychoterapeuty a ostatní, kteří pracují s dětmi a rodinným systémem.

Práce s terapeutickým pískovištěm - Sandplaying

 

10. 9. – 13. 12. 2024

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

se zaměřením na služby sociální prevence


Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách, nebo pracovníkům v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Kurz je vhodný pro začínající pracovníky (0 – 1 rok praxe).

Náš kurz je specificky zaměřený na služby sociální prevence, viz § 32 z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. tzn. na služby typu – terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nízkoprahová denní centra.

Termíny: 10. 9. – 13. 12. 2024
1. setkání 10. – 11. září 2024
2. setkání 25. – 26. září 2024
3. setkání 9. – 10. října 2024
4. setkání 21. – 22. října 2024
5. setkání 6. – 7. listopadu 2024
6. setkání 20. – 21. listopadu 2024
7. setkání 4. – 5. prosince 2024
8. setkání 13. 12. prosince 2024 (závěrečná zkouška)
Časová dotace: 158 hod. (112 hod teorie, 40 hod praxe, 6 hod závěrečná zkouška)
Akreditace: A2022/0297-PK, MPSV ČR
Cena: 17.890,- Kč  (kurz je možné financovat Úřadem práce ČR)
Místo: Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/Rdp4xn455zpKpSi4A

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na služby sociální prevence

TÉMATA KURZU:

Kvalita a standardy v soc. službách

Cílem je ukotvení pracovníků v oblasti kvality nízkoprahových sociálních služeb, tak aby chápali, k čemu standardy kvality v sociálních službách slouží a jakým způsobem je možné pracovat na zvyšování kvality v konkrétních zařízeních. Dojde k představení legislativního rámce, z kterého téma kvality v sociálních službách vychází a jednotlivých systémů standardů kvality (inspekční, certifikace adiktologických služeb, rozvojový audit České asociace streetwork). Probrány budou jednotlivé tematické oblasti (provozní, procesní, personální) a jejich jednotlivá kritéria v propojení s praxí služeb frekventantů.

(lektoři: Lenka Pasecká, Tomáš Žák)

 

Komunikace

Cílem tématu je zvědomení efektivní komunikace jako základního nástroje práce v sociálních službách v každém okamžiku. Účastníci jsou seznámeni se zásadami efektivní komunikace, se stopkami, bariérami a kameny, které jí naopak brání. Důraz je kladen na verbální i neverbální složku komunikace. Cíleně je zde pracováno s výchovnou situací (pojmenování a vytěžení směrem ke klientovi), tématem konfliktu (možnosti předcházení i účinné metody řešení).

(lektoři: Denisa Hypiusová, Mirka Kaplanová)

 

Duševní a fyzické zdraví

Cílem výukového bloku je účinně propojit poznatky z vývojové psychologie člověka s obecnými potřebami a schopnostmi klientů v závislosti na jejich věku. Dále pojmenovat a osvětlit změny, které přicházejí se vstupem návykových látek a závislostního chování obecně do života klienta (na úrovni fyzické i psychické, v odrazu jeho chování). Účastníci jsou seznámeni s vybranými psychickými poruchami a jejich projevy. Dále jsou účastníkům představeny vybrané typy zdravotního postižení klientů soc. služeb (ADHD/ADD, LMR, poruchy učení apod.), s jejich projevy a odrazem v potřebách klientů.

(lektoři: Kristýna Maťátková, Irena Šritrová)

 

Psychohygiena pracovníků

Cílem setkání je ukotvení péče o sebe (po stránce fyzické i psychické) jako základní profesní zodpovědnosti každého pracovníka v sociálních službách a zároveň jako stěžejního prvku prevence vyhoření.

(lektoři: Karolína Zavadilová, Lukáš Verner)

 

Závislost na sociální službě

Cílem je bližší prozkoumání a poznání slepých uliček, které vedou pracovníky, v dobré víře k vytváření závislosti na dané sociální službě či vztahu s konkrétním pracovníkem. Účastníci kurzu si osvojí způsoby jak rozeznávat skutečné a domnělé potřeby klientů služby a principy, kterými je možné v praxi zamezit zneužívání pracovníků či sociální služby za strany klientů. Bude zde též kladen důraz na rozeznání základních činností sociální služby, které směřují k naplňování poslání dané služby a doplňkových aktivit, u kterých je zvýšené riziko neúčelného nadužívání.

(lektoři: Martin Holeček, Tomáš Žák)

 

Etika práce

Cílem je zvýšit u frekventantů etickou citlivost formou práce s konkrétními etickými dilematy (příklady). Ozřejměna bude důležitost nastavení profesních hranic pracovníka, uvědomování si možných střetů zájmu a příkladů porušení práv klientů. Dalším důležitým cílem je nastartování celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách, tj. uvědomění si sebe sama jako hlavního nástroje pro práci s klienty.

(lektoři: Lukáš Verner, Michaela Dlouhá)

 

Metody sociální práce

Cílem je praktické osvojení si metod sociální práce formou tréninku modelových situací (např. nácvik oslovení a prvního kontaktu, mapování nepříznivé sociální situace, párování potřeb a možností služby atd.). Dále představení jak základních intervencí, tak i některých inovativních metod (peerwork, komunitní práce, práce na sociálních sítích, pobídková terapie) využitelných v praxi nízkoprahových sociálních služeb.

(lektoři: Ondřej Šulc, Tomáš Janků)

 

Sociálně právní minimum

Cílem je vybavit pracovníky v sociálních službách základním penzem znalostí z právní oblasti, které se dotýkají sociální práce a poskytování nízkoprahových sociálních služeb. Konkrétně se jedná o oblasti zákona o sociálních službách, trestního práva, povinné mlčenlivosti, oznamovací povinnosti, sociálního zabezpečení a sociálně právní ochrany dětí.

(lektoři: Lenka Pasecká, Tomáš Žák)

 

Krizová intervence

Cílem je seznámit frekventanty kurzu s definicí pojmu krize (krizová situace), na základě jakých událostí krize vzniká, jak na ní lidí reagují, jak jí lze tedy rozpoznat a především jak s lidmi v krizi pracovat (krizově intervenovat). Dále budou představeny jednotlivé formy krizové intervence a jejich specifika. Frekventant po absolvování zvládne „laickou“ krizovou pomoc a případné předání do odborné péče.

(lektoři: Irena Šritrová, Lenka Paulová)

 

Infekční onemocnění

Cílem tohoto vzdělávacího modulu je přiblížení typických zdravotních komplikací a chorob, které se vyskytují u cílové skupiny nízkoprahových sociálních služeb, především pak u osob užívající návykové látky a lidí bez domova. Představeny budou onemocnění, včetně dopadů na psychiku a sociální oblast života klientů. Dále budou představeny opatření jak z oblasti prevence, tak z oblasti léčby a snižování rizik s důrazem na roli kontaktního pracovníka v nízkoprahově orientované sociální službě.

(lektoři: Dorota Skokanová, Dana Janoušková)

 

Aktivizační techniky

Cílem výukového bloku je zvědomení technik specifické prevence jako účinného nástroje práce s klienty napříč sociálními službami a seznámení s jejich podobou. Účastníkům jsou prakticky představeny rozličné aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky s ohledem na věk a schopnosti cílové skupiny a její potřeby, resp. cíl, ke kterému je technika využita.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tereza Müllerová)

 

Prevence zneužívání klientů

Cílem modulu je upozornit frekventanty na úskalí pomáhajících profesí, s důrazem na specifika nízkoprahových sociálních služeb v oblasti vlastních předsudků, které mohou negativně ovlivňovat spolupráci s klienty, jejichž životní styl není konformní se zažitými společenskými normami. Zároveň jim budou představeny příklady z praxe, kdy formou nezamýšlených důsledků dochází v dobré víře ke zneužívání klientů.

(lektoři: Martin Holeček, Ondřej Šulc)

 

Náročné situace v přímé práci

Cílem je seznámit účastníky s postupy předcházení a deeskalace konfliktních situací spojených s agresí ze strany uživatelů služby. Frekventanti se naučí rozeznávat signály vznikajícího konfliktu a používat základní deeskalační zásady, které se týkají jak konfliktů mezi klienty, tak i konfliktů směřovaných na samotné sociální pracovníky.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tomáš Janků)

7. 10. 2024

Práce s terapeutickými kartami s uživateli sociálních služeb

Termíny: 7. 10. 2024
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2023/1346-SP/VP, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: Cafe Therapy, Školská 30, Nové Město, Praha 1
Výuka: 9:30 – 17:00 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@os-semiramis.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/f9VMdU2Ee3qdYQ396

Lektor:

Mgr. Dita Malinská – adiktoložka, terapeutka, sociální pracovnice a dlouholetá pracovnice  Adiktologického centra poradenství a terapie v Pardubicích,  Absolvovala výcvik v Gestalt terapii. Pracovně se kromě osob s aditkologickou zátěží věnuje i terapii osob, kteří přichází s problematikou úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, s vztahovými obtížemi…

 

Anotace a cíl kurzu:

Cílem kurzu práce s terapeutickými kartami je naučit sociální pracovníky poznávat základní principy práce s projektivním materiálem. Copingové, Emoční karty a Karty s příbehy ulehčují přístup člověka k jeho vnitřním pocitům a tvůrčí imaginaci, podporují sdílení traumatické události, pomáhají klientovi nacházet vlastní copingové strategie založené na jeho komunikačním stylu a v neposlední řadě podporují hojení. Jejich explicitním cílem je chránit, propojovat a zprostředkovat porozumění svému příběhu a procesu a příbehům jiných. Copingové karty pomáhají odkrývat a vyjádřit názor klientů na život a na jejich jedinečné strategie, které používají, aby se vypořádali s bolestí a ztrátou. Využití Copingových karet je především v krizové intervenci. Na kurzu se účastníci naučí používat model komunikačních a copingových strategií izraelské psycholožky Ofry Ayalon BASIC PH a následně využít model v krizové intervenci a poradenství.

Možný způsob práce s kartami v individuální nebo skupinové práci:

 • Vyprávění traumatického příběhu pomocí karet
 • Identifikace podpory, zdrojů
 • Identifikace pocitů tady a teď
 • Identifikace očekávaní do budoucna klienta
 • Identifikace možných překážek
 • Edukace klienta o copingových strategiích, zapomenutém jazyku, práce s nevyužívanými zdroji
 • Identifikace klientových komunikačních kanálů mimo krizové intervence

Kurz: Práce s terapeutickými kartami

16. 10. 2024

Adiktologické minimum

Termíny: 16. 10. 2024 (Hradec Králové)
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2022/1200-SP/PC, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/bUu9HMkn2XHTvkCeA

Lektor:

Mgr. Antonín Hrdý, DiS. – terapeut, adiktolog. Narodil se v roce 1983. Po střední škole vystudoval VOŠ pedagogickou a v průběhu let vystudoval adiktologii na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. V roce 2008 začal pracovat s uživateli návykových látek, čemuž se věnuje doposud. V praxi pracuje jak se závislými, tak s jejich blízkými, s lidmi s úzkostmi, depresemi a jinými komplikacemi.

 

Anotace a cíl kurzu:

Proč lidé užívají návykové látky a proč lidé drogy užívají, i když vědí, že jim škodí? Toto je otázka, která velmi často rezonuje jak u jedinců, jichž se závislost přímo týká, tak u lidí, kterých se závislost týká nepřímo – např. osoby blízké či pracovníci pomáhajících profesí. Clem kurzu je předat základní informace o východiscích pro pojetí závislosti, o rozvoji závislosti a o její neurobiologické podstatě. Dále je cílem předat informace o nejčastěji užívaných návykových látkách v České republice – prevalence, nežádoucí účinky, léčba. Účastníci kurzu se také dozví o typologii lidí potýkajících se se závislostí, o duálních diagnózách a o relapsu, jakožto průvodním jevu léčby závislosti.

Absolvent získá vhled do problematiky závislostí, o faktorech, které mohou být predispozicí pro rozvoj závislosti. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi se závislostí pracují. Účastník kurzu získá přehled o tom, proč lidé užívají drogy, proč není léčba závislosti snadná, co vše léčbu může komplikovat a jak se dá v různých situacích intervenovat.

 

Kurz je vhodný pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, adiktology a další pomáhající profese. Kurz je vhodný i pro pracovníky působící ve službě, která není přímo určena pro osoby se závislostním chováním, ale téma závislosti se v jejich životě objevuje.

18. – 19. 11. 2024

Kurz poradenských dovedností pro pracovníky v nízkoprahových službách

Termíny: 18. – 19. 11. 2024
Časová dotace: 16 hodin
Akreditace: A2024/0071-SP/PC, MPSV ČR
Cena: 4000,-Kč
Místo: Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/mdwxScmnYkK9L18k6

Lektoři:

Mgr. Irena Šritrová – Psycholožka, terapeutka, ambulantně pracuje s dětmi, dospívajícími, dospělými. Má zkušenosti s problematikou duševních nemocí a jejich dopadů na jedince, rodiny i širší sociální okolí.

Mgr. Antonín Hrdý, DiS. – terapeut, adiktolog. Po střední škole vystudoval VOŠ pedagogickou a v průběhu let vystudoval adiktologii na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. V roce 2008 začal pracovat s uživateli návykových látek, čemuž se věnuje doposud. V praxi pracuje jak se závislými, tak s jejich blízkými, s lidmi s úzkostmi, depresemi a jinými komplikacemi.

Anotace a cíl kurzu:

Obsahem kurzu je seznámení s procesem poradenského rozhovoru, zejména navázání vztahu mezi poradcem a klientem, hranicím ve vztahu, tématu moci a bezmoci. Součástí je také seznámení s metodami, které zvyšují sebeuvědomění klienta, posilují změnu a jejichž cílem je zplnomocnění klienta. Dalšími tématy jsou práce s klientem ve specifické situaci – práce s klientem v adiktologických službách, s traumatizovaným klientem, práce s dětským/dospívajícím klientem aj. Kromě základního teoretického ukotvení bude kurz koncipován především prakticky. Výklad bude doplněn ukázkami a kazuistikami z vlastní práce. Součástí kurzu je nácvik vedení hovoru, práce s technikami využívanými v poradenství. Důraz bude kladen i na zvědomení si vlastních kompetencí. Praktická část kurzu bude probíhat v malých skupinkách, sdílení a reflexe ve velké skupině.

 

Kurz poradenských dovedností pro pracovníky v nízkoprahových

26. 11. 2024

 

Tváří v tvář s traumatem: strategie, podpora a odpovědi pro zlepšení duševního zdraví

Termíny: 26. 11. 2024
Časová dotace: 8 hodin
Akreditace: A2024/0394-SP/VP, MPSV ČR
Cena: 2149,-Kč
Místo: Laxus z.ú., Sušilova 1528/1 Hradec Králové 
Výuka: 9:00 – 16:30 hod
Kapacita: 15 účastníků
Kontakt: vondrova@laxus.cz, tel. 776 626 305
Přihláška: https://forms.gle/9BTd3zqTLdYyuBCP8

Lektorka:

Mgr. Kateřina Kábelová – Terapeutka, supervizorka, vedoucí Adiktologického centra poradenství a terapie v Pardubicích.

Anotace a cíl kurzu:

Trauma je psychologický termín, který označuje výrazný a často náhlý psychický nebo fyzický stres, který má dlouhodobý negativní dopad na jedince. Traumatický zážitek může zahrnovat fyzické zranění, ale často je spojen s emocionálním nebo psychickým traumatem. Příčiny traumatu mohou být různorodé a zahrnovat válečné konflikty, násilné útoky, nehody, přírodní katastrofy, zneužívání nebo jiné mimořádně stresující situace.

Trauma může způsobit širokou škálu reakcí, včetně emočního vyčerpání, úzkosti, deprese, vztek a dalších psychických obtíží. Fyzické projevy traumatu mohou zahrnovat problémy se spánkem, bolesti těla nebo dokonce chronické zdravotní potíže.

S účastníky budeme mluvit nejenom o vzniku, průběhu a projevech traumatu, ale také o jeho léčbě, která se může lišit v závislosti na povaze a závažnosti traumatické události. Profesionální pomoc, jako je psychoterapie, a podpora od blízkých jsou často klíčovými aspekty procesu zotavování. Je důležité si uvědomit, že každý jednotlivec reaguje na traumatické zážitky individuálně, a proto se přístupy k léčbě často přizpůsobují konkrétním potřebám a kontextu pacienta.

Absolvent získá vhled do problematiky traumatu – o vzniku, průběhu, projevech, léčbě a prevenci. Absolvent kurzu bude schopen v přímé práci podat komplexnější informace o možnostech řešení nepříznivé situace a bude schopen účinněji odkazovat do služeb, jež přímo s lidmi proživšími trauma pracují.

 

Kurz Tváří tvář s traumatem 2024

kurzy na míru

Kurzy na míru pro pomáhající profese.