Adiktologické centrum poradenství a terapie

Mladá Boleslav

Centrum adiktologického poradenství a terapie Mladá Boleslav - konzultační místnost

Spolupracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu

Najdete nás na Ptácké u přejezdu

Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

 

PO – ČT: 9 – 17 h / PÁ: 9 – 15 h

 

Telefon: 730 516 447, 735 170 915, 605 056 956
E-mail: adicentrum.boleslav@laxus.cz

Klienty přijímáme Jestliže se nemůžete dovolat, zavoláme vám zpět.

aktuality

1. 7. 2024
Kapacity centra jsou aktuálně naplněné, zájemce o spolupráci evidujeme v pořadníku. Pro více informací nás kontaktujte.

Našimi klienty jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním jednáním a osoby jim blízké

nabídka služeb

Krátkodobé poradenství

Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.

Ambulantní léčba

Je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.

Následná péče (doléčování)

Je určena klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu (psychiatrická nemocnice/léčebna, terapeutická komunita), systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují bez odborné podpory alespoň tři měsíce. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu.

Rodinné poradenství

Jde o setkávání s celým vztahovým systémem (resp. jeho dostupnou částí) včetně osoby s adiktologickým problémem, pracuje se s celkovou změnou systému, která by měla vést k harmonizaci a zmírnění patologických a nefunkčních vzorců, spoluvytvářejících závislost. Je vhodné zejména pro náctileté experimentátory a uživatele drog.

Poradenství pro osoby blízké

Je zaměřeno na blízké společenské okolí osob, potýkajících se se závislostními problémy. Součástí programu je pomoc v náročné životní situaci, poskytnutí informací a podpory směřující k minimalizaci negativních dopadů chování závislého na rodinu/partnera/děti.

Odkazy a zprostředkování

Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují. 

Předání informací

Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.

Asistence – doprovod

Je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. 

Skupina

Jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.

Pomoc v  krizi

Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace. 

Program kontrolovaného užívání

Cílem je dosažení takového formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta i jeho sociální okolí.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně

pro koho tu jsme?

Jsme tu pro lidi ohrožené závislostí a jejich blízké. Je jedno, o jaký typ závislosti se jedná.

o co usilujeme?

Jde nám o:

 • dosažení a udržení abstinence

 • dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek

 • dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času)

 • získání a rozvoj dovedností, jak předcházet relapsu

na čem si zakládáme?

Našimi zásadami jsou:

 • přístupnost
 • respekt k možnostem klienta
 • odbornost
náš tým

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

práva a povinnosti

Práva klientů

 • na lidskou důstojnost
 • na rovný přístup ke službám pro každého
 • na ochranu soukromí a osobních údajů
 • na možnost anonymního využití služby
 • na ochranu před zneužíváním
 • na svobodné rozhodnutí
 • stěžovat si při nespokojenosti

 

Povinnosti klientů (pravidla spolupráce)

 • zákaz manipulace a aplikace návykových látek (včetně alkoholu) v
  prostorech centra,
 • nulová tolerance fyzického a slovního násilí,
 • spolupráce probíhá na základě uzavřené dohody o spolupráci,
 • termíny konzultací jsou obvykle domluveny předem, při zjevné intoxikaci znemožňující spolupráci a v případě příchodu o více jak 15 minut později bude domluven náhradní termín,
 • z konzultací je nutné se omlouvat alespoň den předem (vyjma akutních
  událostí).
Jak to u nás chodí

Jak to u nás chodí

 • pro využítí služby je nutné se objednat telefonicky, případně mailem
 • při prvním setkání Vás se vším důležitým seznámíme
 • společně probereme, v čem a jak vám můžeme pomoci
 • jestliže bude vše dle vašich představ, uzavřeme s vámi smlouvu o poskytování služby

Pomáháme k úzdravě ze závislosti

Doprovázíme při změně životního stylu

Jak to vidí sami klienti

Mystery Person
{

„Naučila jsem se, jak ustát relaps, dnes už se scházíme, jen když potřebuji podporu.“

5
Eva, Mladá Boleslav
Mystery Person
{

„Rodina mi vyčítala pití alkoholu, na jejich žádost jsem se objednal, tak mi ani nevadila čekací lhůta. Abstinence je pro mě nepředstavitelná, ale pracujeme na tom, abych pil kontrolovaně a nemělo to dopad na rodinu.“

5
Josef, Kosmonosy
Mystery Person
{

„Objednala jsem se ještě během hospitalizace, po propuštění jsme se sešli osobně, dnes jsem už v doléčovací fázi a nově jsem začala chodit do skupiny, abstinuji už 7 měsíců.“

5
Markéta, Mladá Boleslav

rok 2023 v číslech

3

pracovnice

203

klientů

1603

kontaktů

podporují nás

Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Naše činnost je realizována s finanční podporou statutárního města Mladá Boleslav. 

Město Mladá Boleslav poskytuje Ambulantnímu centru prostory zdarma.    

Činnost organizace Laxus z.ú. je podporována městem Mnichovo Hradiště.