Adiktologické centrum poradenství a terapie

Pardubice

Centrum adiktologického poradenství a terapie Pardubice - konzultační místnost

Spolupracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu

Najdete nás na Jana Palacha u pošty

Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice

MHD: Zborovské náměstí – autobusy č. 6, 25 a trolejbusy č. 1, 7, 27.

 

PO – ČT: 9 – 16  / PÁ: 9 – 14

 

Telefon: 734 316 540
E-mail: adicentrum.pardubice@laxus.cz

Přijímáme pouze

Pro objednání volejte prosím v tyto dny a časy:
PO 13 – 15 h., ČT 9 – 11 h. na telefonní číslo: 733 734 912

aktuality

Aktuální objednací lhůta je 2-3 týdny.

 

Našimi klienty jsou uživatelé návykových látek, hazardní hráči a další osoby se závislostním jednáním a osoby jim blízké

nabídka služeb

Krátkodobé poradenství

Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.

Ambulantní léčba

Je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.

Následná péče (doléčování)

Je určena klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu (psychiatrická nemocnice/léčebna, terapeutická komunita), systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují bez odborné podpory alespoň tři měsíce. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu.

Rodinné poradenství

Jde o setkávání s celým vztahovým systémem (resp. jeho dostupnou částí) včetně osoby s adiktologickým problémem, pracuje se s celkovou změnou systému, která by měla vést k harmonizaci a zmírnění patologických a nefunkčních vzorců, spoluvytvářejících závislost. Je vhodné zejména pro náctileté experimentátory a uživatele drog.

Poradenství pro osoby blízké

Je zaměřeno na blízké společenské okolí osob, potýkajících se se závislostními problémy. Součástí programu je pomoc v náročné životní situaci, poskytnutí informací a podpory směřující k minimalizaci negativních dopadů chování závislého na rodinu/partnera/děti.

Odkazy a zprostředkování

Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují. 

Předání informací

Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.

Asistence – doprovod

Je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace.

Skupina

Jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.

Pomoc v  krizi

Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace. 

Program kontrolovaného užívání

Cílem je dosažení takového formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta i jeho sociální okolí.

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně

pro koho tu jsme?

Jsme tu pro lidi ohrožené závislostí a jejich blízké. Je jedno, o jaký typ závislosti se jedná.

o co usilujeme?

Jde nám o:

 • dosažení a udržení abstinence

 • dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek

 • dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času)

 • získání a rozvoj dovedností, jak předcházet relapsu

na čem si zakládáme?

Našimi zásadami jsou:

 • přístupnost
 • respekt k možnostem klienta
 • odbornost
náš tým

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

práva a povinnosti

Práva klientů

 • na lidskou důstojnost
 • na rovný přístup ke službám pro každého
 • na ochranu soukromí a osobních údajů
 • na možnost anonymního využití služby
 • na ochranu před zneužíváním
 • na svobodné rozhodnutí
 • stěžovat si při nespokojenosti

 

Povinnosti klientů (pravidla spolupráce)

 • zákaz manipulace a aplikace návykových látek (včetně alkoholu) v prostorech centra,
 • nulová tolerance fyzického a slovního násilí,
 • spolupráce probíhá na základě uzavřené dohody o spolupráci,
 • termíny konzultací jsou obvykle domluveny předem, při zjevné intoxikaci znemožňující spolupráci a v případě příchodu o více jak 15 minut později bude domluven náhradní termín,
 • z konzultací je nutné se omlouvat alespoň den předem (vyjma akutních událostí).
Jak to u nás chodí

Jak to u nás chodí

 • pro využítí služby je nutné se objednat telefonicky, případně mailem
 • při prvním setkání Vás se vším důležitým seznámíme
 • společně probereme, v čem a jak Vám můžeme pomoci
 • jestliže bude vše dle Vašich představ, uzavřeme s Vámi smlouvu o poskytování služby

Pomáháme k úzdravě ze závislosti

Doprovázíme při změně životního stylu

Jak to vidí sami klienti

Mystery Person
{

„Uvědomila jsem si, že na mne záleží.“

5
Jana, 47
Mystery Person
{

„Než jsem přišel, myslel jsem si, že ve svém věku už život změnit nejde.“

5
Ivan, 55
Mystery Person
{

„Vím, že na změně musím pracovat sám, ale jsem rád, že u toho se mnou někdo je.“

5
Petr, 31

rok 2023 v číslech

8

pracovníků

393

klientů

1907

kontaktů

podporují nás

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.

Projekt byl finančně podpořen statutárním městem Pardubice.

Potravinová banka Pardubice podporuje klienty Ambulantního centra Pardubice.