Primární prevence

ve školách

královéhradeckého a středočeského kraje

Jsme tady pro žáky, jejich rodiče a učitele základních škol. Děláme programy primární prevence rizikového chování a poskytujeme poradenství.

Tým programu primární prevence

Chcete-li se s námi spojit,

volejte/piště (Po–Pá 8–16 h).

 

Mgr. Bc. Lenka Dokládalová Bednářová

Telefon: +420 770 184 289
E-mail: prevence@laxus.cz

Naším cílem je, aby se děti a mladí lidé dokázali vědomě rozhodnout, jaká bude jejich cesta životem. Jak si poradí s riziky a rizikovým chováním, které je v životě potká.

nabízíme

Programy dlouhodobé prevence

Prostřednictvím zážitku předáváme žákům pozitivní životní hodnoty, postoje a pravdivé informace o různých formách rizikového chování. Pracujeme s tématy, jako je zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a duševní pohodou (psychohygiena).

 • Jedná se o dlouhodobou preventivní práci se žáky, s jednou školní třídou lektoři návazně pracují 4 až 6 let.
 • Pracujeme interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky.
 • Cena: 10.000 Kč
  • zahrnuje: 6 hodin přímé práce se školní třídou a jejím pedagogem, 2x ročně setkání školních metodiků prevence, poradenství v oblasti rizikového chování, metodická a projektová podpora školy.
Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence (pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií)

Začínáme ve 4. nebo v 6. ročníku a postupuje s ním až do 9. ročníku.

V rámci programu jsou obvykle realizována 2 tříhodinová setkání za jeden školní rok.

 • Nabízíme 2 tematické Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování:
  • Se zaměřením na návykové látky
   • Jedná se o dlouhodobou a systematickou práce s informacemi o nebezpečí návykových látek.
   • Reagujeme na pozitivní přístup dnešních mladých lidí ke zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku.
   • Námi předávané informace jsou zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek.
   • Program pracuje také s ostatními typy rizikového chování, které se k této problematice buď pojí, nebo jí předcházejí, např. práce s agresivitou v kolektivu, intolerancí apod., věnuje se také rizikovému chování spojeného s partnerstvím a sexualitou.
   • Program má pevně stanovenou tematickou strukturu pro každé setkání v jednotlivých ročnících.
  • Se zaměřením na různé formy rizikového chování a zdravý životní styl
   • Cílíme na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními.
   • Klademe důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu („bio-psycho-sociální pohodě“).
   • Obsahem jsou témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času.
   • První část programu (4./6. až 7. ročník) má pevně stanovenou tematickou strukturu. Témata v druhé části (7. až 9. ročník) jsou již na volbě samotných žáků, třídního učitele, popř. školního metodika prevence.
Programy selektivní dlouhodobé primární prevence (pro bývalé základní školy praktické)
 • Pracujeme s kolektivy 6. – 9. ročníků.
 • Klademe ještě vyšší důraz na rozvoj a posilování sociálních dovedností (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, dovednost rozhodování), intrapsychických dovedností (např. zvládání frustrace, stresu, zátěže, hněvu, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi), komunikace a zdravých vztahů v kolektivu a výraznou roli zde hraje také prvek relevantního ocenění.
 • Obsahem jsou témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času.
 • V rámci programu jsou obvykle realizována 3 dvouhodinová setkání v průběhu školního roku.
 • První část programu (6. a 7. ročník) má pevně stanovenou tematickou strukturu.
 • Témata v druhé části (8. a 9. ročník) jsou již na volbě samotných žáků, třídního učitele, popř. školního metodika prevence.
Preventivní servis

Školám, které jsou zapojeny do programu dlouhodobé prevence, zdarma nabízíme:

 • Konzultace a asistence při tvorbě preventivního programu školy
 • Konzultace ohledně získávání finančních prostředků
 • Odborná setkávání školních metodiků prevence
 • Tvorba sítě návazných služeb
 • Setkání odborníků
 • Kazuistický seminář pro pedagogy

Školám, které nejsou zapojeny v dlouhodobé prevenci, nabízíme služby preventivního servisu po předchozí domluvě.

Poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy

Poskytujeme informace z oblasti rizikového chování:

 • srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek, aktuality,
 • odkazy na návaznou odbornou pomoc,
 • příklady postupů při řešení krizových situací, řešení šikany, výskyt návykových látek ve škole apod.,
 • metodické a organizační informace z oblasti vedení programů dlouhodobé primární prevence.

Poradenství nabízíme zdarma a na vyžádání, dále v případě závažné, krizové situace, nebo jako reakci na konkrétní situaci, která se otevře díky našim programům a dalším poskytovaným službám.

Poradenství je poskytováno osobně, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Máte-li zájem o intenzivní práci s kolektivem třídy, kde již dochází k rizikovému chování, tedy mimo rámec nabízené všeobecné primární prevence, doporučujeme využít Intervenční program organizace SEMIRAMIS z. ú.

Snažíme se u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

pro koho tu jsme?

Jsme tu zejména pro žáky základních škol a bývalých základních škol praktických, třídní učitele a školní metodici prevence.

Obracet se na nás mohou také ředitelé škol, rodiče žáků, odborná i laická veřejnost.

o co usilujeme?

Jde nám o:

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
na čem si zakládáme?

Našimi zásadami jsou:

 • Bezpečí.
 • Rovný přístup.
 • Dobrovolnost.
 • Odbornost.
 • Komplexnost, kontinuita a systematičnost.

Školám, žákům, rodičům i pedagogům poskytujeme profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování.

Jak to vidí pedagogové

„Přínos pro žáky, kteří si v současné době víc než kdy dřív potřebují promluvit také s někým jiným než s rodiči a učiteli, byl dle jejich pozitivních reakcí a aktivního zapojený zcela zřejmý. Už teď se těším na další program.“

Třídní učitel 6. třídy

„Byla jsem mile překvapena, že komunikovali i žáci, kteří moc často nemluví, neptají se.“

Třídní učitelka 9. třídy.

podporují nás

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Realizováno za podpory Královéhradeckého kraje.