O nás

Základní informace

Právní forma: zapsaný ústav, zapsaný dne 13. 3. 2016 v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 402.
IČO: 62695487
Bankovní spojení: 601 125 001 / 5500
Datová schránka: snjgydh
Korespondenční adresa organizace: Laxus z.ú., Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Adresa sídla organizace, fakturační adresa: Sadová 2107, 288 02 Nymburk
Kancelář správy organizace: Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové – Kukleny (mapa)
Telefon: +420 495 401 565
E-mail: laxus@laxus.cz
Web: www.laxus.cz

Zakladatel: Mgr. Ing. Jiří Staníček
Ředitel: Bc. Aleš Mentberger

Předseda správní rady: Mgr. Tomáš Harant
Člen správní rady: Mgr. Ondřej Počarovský
Člen správní rady: Mgr. Jiří Matějček
Revizorka: Mgr. Martina Zimmermannová

Deklarace identity

Každý v životě někam směřuje. Přijímáme jedinečnost člověka a věříme, že stojí za to hledat společně cestu dál.

KDO JE NAŠÍ CÍLOVOU SKUPINOU?

 • Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek, lidé s procesní závislostí
 • Osoby v konfliktu se zákonem
 • Rodiny a osoby blízké
 • Děti a mládež
 • Odborná veřejnost

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE?

 • Sociální a zdravotní stabilizace klientů.
 • Zvýšení kompetencí klientů k řešení životních situací.
 • Posílení a podpora funkčního rodinného prostředí.
 • Zvýšení odolnosti klientů vůči různým formám rizikového chování.
 • Podílení se na ochraně veřejného zdraví.
 • Spolupráce s odbornou veřejností na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 • Aktivní ovlivňování odborného i právního prostředí neziskového sektoru v ČR.

JAKÉ PRINCIPY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DODRŽUJEME?

 1. Kvalita a profesionalita
  • Poskytujeme registrované sociální služby, certifikované adiktologické služby, zdravotní služby a preventivní služby. Zakládáme si na odbornosti, kvalifikaci a celoživotním vzdělávání pracovníků. Vyhledáváme a tvoříme nové přístupy.
 2. Individuální přístup ke klientům
  • Klient je pro nás rovnoprávným a respektovaným partnerem, nikoli pasivním příjemcem služeb. Zohledňujeme jeho možnosti, schopnosti a vlastní rozhodnutí.
 3. Přístupnost služeb
  • Naše služby jsou organizované tak, aby osobám spadajícím do cílové skupiny nekladly zbytečné překážky pro jejich využití.
 4. Poskytování služeb v souladu se zájmy veřejnosti
  • Naše služby snižují negativní dopady závislostního a dalšího rizikového chování na společnost.
 5. Transparentnost
Kde působíme

KDE VŠUDE POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY?

Laxus z.ú. poskytuje sociální a adiktologické služby na území Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje a kraje Vysočina.

Adiktologická centra poradenství a terapie nabízí ambulantní adiktologické poradenství a terapii klientům se závislostním chováním, nebo následnou péči klientům po ambulantním či pobytovém programu.

Naše Adiktologická centra poradenství a terapie působí ve městech:

Centra adiktologických služeb (CAS) jsou sociální služby s registrací Kontaktní a poradenské centrum. Tato centra poskytují nízkoprahové sociální a adiktologické služby klientům s látkovou i nelátkovou závislostí ambulantní i terénní formou.

Centra adiktologických služeb se nachází v následujících městech:

Kontaktní a poradenské centrum se nachází ve městě Pardubice.

Terénní programy poskytují nízkoprahové sociální služby uživatelům návykových látek, které aktivně vyhledávají v jejich přirozeném prostředí.

Terénní programy poskytují služby v cca 50 městech.

Adiktologické služby ve vězení poskytují své služby klientům ve věznicích na území níže uvedených krajů. Ambulantně pracují s klienty po výkonu trestu v Hradci Králové a Mladé Boleslavi.

 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj,
 • Středočeský kraj,
 • Liberecký kraj,
 • Kraj Vysočina.

Laxus z.ú. rovněž poskytuje služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.

 • Královéhradecký kraj,
 • Středočeský kraj.
Stížnosti

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud nejste spokojeni s kvalitou služeb, způsobem jejich poskytování nebo přístupem pracovníků, můžete podat stížnost. Vaší stížností se budeme zabývat a v případě, že bude oprávněná, přijmeme opatření k nápravě situace.

Jak na to?

Stížnost může podat klient, nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba. Stížnost může být podána ústně nebo písemně. Ústně ji lze podat pracovníkovi nebo vedoucímu příslušné centra (sepíše s Vámi záznam o podání stížnosti), písemně pak na e-mail služby, dopisem na poštovní adresu služby nebo do schránky stížností, umístěné v jednotlivých centrech (centra terénních programů a adiktologické služby ve vězení – můžete využít schránky v kontaktních centrech nebo aditkologických centrech). Do těchto schránek lze podat i stížnosti anonymní.

Pro podání stížnosti si můžete zvolit zástupce, případně doprovod.

Vyřízení stížnosti

Vaše stížnost bude vyřízena vždy písemně, a to do 14 pracovních dní. Pokud to bude možné a budete o to stát, vedoucí centra se s Vámi sejde a vše Vám vysvětlí i ústně. Řešení anonymní stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce v příslušném centru.

Odvolání

Nejprve se stížností bude zabývat vedoucí daného centra, v případě, že nebudete s řešením spokojeni, můžete se odvolat, a to k řediteli organizace. Nebudete-li spokojeni ani poté, lze se odvolat ke správní radě organizace. Další odvolání není možné, ale pokud budete mít pocit, že byla porušena Vaše práva, můžete se obrátit na Veřejného ochránce práv.

Má cenu podávat stížnost?

Ano. Vaše stížnost je pro nás zdrojem informací o tom, co bychom při poskytování služeb měli zlepšit.

KONTAKTY PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Vedoucí center: viz stránka s kontakty

Ředitel organizace: Bc. Aleš Mentberger, e-mail: mentberger@laxus.cz, tel.: +420 737 704 030

Správní Rada: Laxus z.ú., správní rada, Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 60200 Brno, e-mail: podatelna@ochrance.cz, tel: +420 542 542 888

 

Informační materiály

           Tipy a triky pro snížení rizik při konzumaci alkoholu a drog.  Informační leták k nápoji PRIME

 

Ochrana osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A KLIENTŮ SLUŽEB Laxus z.ú.

1.1. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

1.2. Při zpracovávání osobních údajů Laxus z.ú. (dále jen organizace) odpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”).

1.3. Při zpracování osobních údajů organizace zavedla a dodržuje obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení maximálního zabezpečení při zpracování osobních údajů.

1.4. Kontaktní údaje organizace (správce): email: laxus@laxus.cz Telefon: +420 495 401 565, Adresa: Laxus z.ú., Sušilova 1528, Hradec Králové, 500 02

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Organizace zpracovává osobní údaje za účelem poskytování sociálních služeb.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENT ORGANIZACI POSKYTUJE

3.1. Jsou zjišťovány pouze takové údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle § 91 zákona 108/2006 Sb. nebo o poskytování služeb primární prevence rizikového chování dle aktuální verze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (včetně všech odpovídajících aktuálních metodických pokynů a vyhlášek MŠMT).

3.2. Služby Kontaktní centra, Terénní programy a Odborné sociální poradenství a Primární prevence rizikového chování mohou být v základním rozsahu poskytovány anonymně.

3.3. Služby následné péče nemohou být poskytovány anonymně, jsou zpracovávány následující osobní údaje:
– Jméno a příjmení
– Datum narození

3.4. Ve všech typech služeb jsou zpracovávány údaje o situaci zájemce/klienta za účelem jejího zhodnocení a naplánování adekvátní podpory.

4. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENTA, KTERÉ JE ORGANIZACE OPRÁVNĚNA ZPRACOVÁVAT BEZ JEHO SOUHLASU ZA ÚČELEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

4.1. Osobní údaje je organizace oprávněna zpracovávat na základě právních důvodů, kterými může být plnění smlouvy a plnění povinností s tím souvisejících, plnění právní povinnosti organizace nebo oprávněný zájem organizace. V případě, že organizace nemůže zpracování založit na žádném z výše uvedeného právního důvodu, potřebuje souhlas zájemce nebo klienta, aby mohla zpracování provádět.

4.2. Osobní údaje zájemce nebo klienta je organizace oprávněna zpracovávat pouze po dobu nezbytnou.

5. SOUHLAS ZÁJEMCE NEBO KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA POSKTYNUTÍ SOUHLASU

5.1. Pokud zájemce nebo klient souhlasí se zpracováním jiných než výše uvedených osobních údajů, musí být tento souhlas v písemné formě.

5.2. Souhlas se uděluje s účinností dnem poskytnutí souhlasu. Souhlas zájemce nebo klient uděluje do jeho odvolání. V případě, že dříve, než zájemce nebo klient souhlas odvolá, již nebude existovat legitimní účel pro zpracování jeho osobních údajů, tyto osobní údaje organizace zlikviduje.

5.3. Souhlas může zájemce nebo klient kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÝM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO PŘEDÁNY.

6.1. Organizace osobní údaje nepředává žádné další osobě bez výslovného souhlasu zájemce o službu nebo klienta s výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem.

7. PRÁVA ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENTA.

7.1. Zájemce o službu nebo klient má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Zájemce o službu nebo klient má právo na základě písemné žádosti adresované organizaci požadovat informace o tom, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech organizace zpracovávány, z jakého zdroje byly jeho osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

7.3. Zájemce o službu nebo klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než pro ty, pro které byly osobní údaje poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jeho práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná.

7.4. Zájemce o službu nebo klient má právo požadovat po organizaci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo likvidaci.

7.6. Zájemce o službu nebo klient má právo podat podnět, stížnost nebo požádat o konzultaci v oblasti ochranných údajů orgán dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018 a mohou být průběžně aktualizovány.

8.2. Každému zájemci o službu budou informace související se zpracováním osobních údajů předány srozumitelně a jasně vždy v rámci jednání se zájemcem o službu.

Certifikace odborné způsobilosti

Všechna naše zařízení jsou držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR, jež osvědčuje soulad se Standardy odborné způsobilosti pro zařízení  a programy poskytující adiktologické odborné služby.

Registrace sociálních služeb

Všechna naše zařízení, kromě primární prevence, jsou registrována jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Členství v asociacích

Jako organizace jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb - logo

Naše terénní programy, centra adiktologických služeb i kontaktní a poradenské centrum jsou členy České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork - logo

historie organizace

1995

Založení organizace

Původní logo organizace z roku 1995

1996

Kontaktní centrum RELAX

Kontaktní centrum RELAX Hradec Králové

Hradec Králové

2000

Terénní program

Hradec Králové

2001

Ambulantní centrum

Hradec Králové

2002

Terénní program

Rozšíření o regionální terénní program v rámci Královéhradeckého kraje.

2005

Drogové služby ve vězení

2006

Námluvy se SEMIRAMIS

2007

Pardubice a Svitavy

Převzetí provozu Kontaktního centra, Terénního programu a Ambulantního centra (Pardubice a Svitavy) po zaniklé organizaci Klub hurá kamarád.

2010

Propojení se SEMIRAMIS

2011

KC Nymburk

putuje pod hlavičku Laxus

2013

Ambulantní centrum

Mladá Boleslav

2014

Analyticko-výzkumný tým

2015

Centrum vzdělávacích aktivit

2016

Centrum Alma

Centum Alma z Prahy dotváří trojlístek LSA.partners

2017

Nová grafická identita

Alma opouští LSA.partners

2019

Ambulantní centrum Náchod

2021

Převzetí vývoje BorIS

 

Výcvik pro supervizory ve školství

Ambulantní centrum Mnichovo Hradiště

Ukončení Analyticko-výzkumného týmu

2022

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

2023

Nové názvy center

Grafické znázornění změn názvů center Laxus a SEMIRAMIS:

Adiktologické centrum poradenství a terapie Vysoké Mýto

Trainee program

podporují nás

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad vlády České republiky

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Středočeský kraj
Broumov

Broumov

Česká Skalice

Česká Skalice

Česká Třebová

Česká Třebová

Dobruška

Dobruška

Hlinsko

Hlinsko

Hořice

Hořice

Hradec Králové

Hradec Králové

Hronov

Hronov

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou

Choceň

Choceň

Chrudim

Chrudim

Chvaletice

Chvaletice

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Jaroměř

Jaroměř

Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Králíky

Králíky

Lanškroun

Lanškroun

Letohrad

Letohrad

Litomyšl

Litomyšl

Milovice

Milovice

Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště

Moravská Třebová

Moravská Třebová

Náchod

Náchod

Nová Paka

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Nymburk

Nymburk

Pardubice

Pardubice

Poděbrady

Poděbrady

Police nad Metují

Police nad Metují

Polička

Polička

Přelouč

Přelouč

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

Sadská

Sadská

Svitavy

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Žamberk

Žamberk

Nadace ČEZ
Potravinové banky
AVKP

dále děkujeme:

MUDr. Miroslava Volfová, CSc., Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o

MUDr. Vratislav Řehák, Remedis, s.r.o

MUDr. Šárka Volejníková, AbbVie s.r.o.

Ing. Petr Schamberger, AbbVie s.r.o