Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


Místo poskytování služeb Centra terénních programů Pardubického kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje. Ústeckoorlicko, Svitavsko, Chrudimsko, Přeloučsko a město Pardubice.
Adresa: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Telefony:
Ústecko: +420 774 626 301
Svitavsko: +420 774 626 302
Chrudimsko, Přeloučsko a Pardubice: +420 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Facebook: Pardubický Laxus Teréňáci

Provozní doba: Po–Pá 10:00–18:00


Týdenní rozpis výjezdů:

 • Pondělí:
  Ústí nad Orlicí 14:00–15:00, Česká Třebová  15:15–16:15, Borek 16:30–17:00
  Svitavy 14:00–15:15, Moravská Třebová 15:30–16:30
  Hlinsko 14:00–15:00, Chrudim  15:30–17:15
 • Úterý:
  Lanškroun 14:00–15:30, Vysoké Mýto 16:15–17:15
  Litomyšl 14:00–15:00, Chrudim 16:00–17:30
 • Středa
  Heřmanův Městec 14:00–14:45, Chvaletice 15:15–16:15, Přelouč 16:30–17:30
  Polička 14:00–15:00, Svitavy 15:30–16:45
  Letohrad 14:00–15:00, Lanškroun 15:30–16:45
 • Čtvrtek
  Pardubice 14:00–18:00
  Žamberk 14:00–15:00, Králíky 15:30–16:30
 • Pátek:
  Choceň a na telefonech a na FB 10:00–18:00. Monitorovací výjezdy do různých částí kraje. Vždy zveřejníme na FB ve čtvrtek dopoledne, kam jedeme.

Pokud bydlíš mimo vypsaná města, napiš nebo zavolej, domluvíme se a přijedeme za Tebou.


Poslání: Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina: uživatelé drog a  jiné osoby ohrožené zdravotními a  sociálními dopady rizikového chování spojeného s  užíváním drog;

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 • klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 • stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta,
 • klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 • klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • komunita edukovaná v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací),
 • funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost – služby CTP jsou organizovány tak, aby byly co nejsnadněji dostupné, a to vždy s  ohledem na konkrétní charakter obce a  komunity, ve které terénní práce probíhá.
 • Potřebnost – potřebným lidem jsou poskytovány potřebné služby v potřebném rozsahu. Individuální přístup je nadřazen postupům typu: „všem stejně“. Potřebnost je hodnocena jak z hlediska klientů CTP, tak i z hlediska veřejného zdraví.
 • Spolupráce a partnerství − největším expertem na svůj život je klient sám a z toho titulu je pracovníky volán ke spolupráci.
 • Profesionalita a respekt − CTP zaručuje profesionální přístup, který současně respektuje osobnost a přirozené zdroje každého klienta.
 • Harm reduction – stabilizovat zdravotní a sociální stav klienta a zabránit jeho dalšímu zhoršování vlivem užívání drog je primárním cílem poskytovaných služeb.

Kapacita: denní 30 klientů, okamžitá 6 klientů


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník, tel.: +420 733 531 076
 • Petr Beneš, DiS. – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
 • Mgr. Daniel Klement – terénní pracovník, sociální pracovník
 • Klára Zahradníková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Tereza Čonková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Anna Dulajová – terénní pracovnice, pracovnice v sociálních službách

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
Projekt byl podpořen statutárním městem Pardubice.
Projekt byl realizován za podpory měst: Česká Třebová, Choceň, Chrudim, Chvaletice, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Litomyšl, Moravská Třebová,                              Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto.                         Činnost organizace je finančně podporována městem Žamberkem.

Naše organizace prostřednictvím Centra terénních programů Pardubického kraje je zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

.