Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje.

Adresa: Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové (mapa)

Terénní telefon pro okresy:

 • Náchod: +420 777 626 309
 • Jičín: +420 775 565 309
 • Rychnov nad Kněžnou: +420 776 626 309
 • Hradec Králové: +420 734 319 995

E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Facebook: Streetwork Laxus HK

Provozní doba: Po–Pá 8:00–16:00

Kapacita: 30 klientů/den


TÝDENNÍ ROZPIS VÝJEZŮ

Pondělí: Dobruška, Opočno, Kostelec n.O., Týniště n.O., Jaroměř, Nové Město n.M., Broumov, Meziměstí, Teplice n.M., Nový Bydžov, Chlumec n.C., Třebechovice, Smiřice, Nechanice.

Úterý: Rychnov n.K., Rokytnice v O.H., Solnice/Kvasiny, Vamberk, Náchod, Č.Skalice, Č.Kostelec, Police n.M., Hronov, Hradec Králové.

Středa: Rychnov n.K., Rokytnice v O.H., Solnice/Kvasiny, Vamberk, Jaroměř,  Nové Město n.M., Broumov, Meziměstí, Teplice n.M., Jičín, Hořice, Nová Paka, Sobotka, Lázně Bělohrad, Kopidlno.

Čtvrtek: Dobruška, Opočno, Kostelec n.O., Týniště n.O., Náchod, Č.Skalice, Č.Kostelec, Police n.M., Hronov, Jičín, Hořice, Nová Paka, Sobotka, Lázně Bělohrad, Kopidlno.

Pokud bydlíte mimo výše vypsaná města, kontaktujte nás a my za vámi přijedeme.


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Služby jsou určeny pro uživatele drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog. Rovněž cílíme na osoby blízké uživatelům drog.


NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.

Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.

Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis: Poskytování informací z oblasti bezpečnějšího užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu: Využití internetu telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředím.

Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby.
 • Klient užívá drogy méně rizikovým způsobem.
 • Stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta.
 • Klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít.
 • Klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Komunita edukovaná v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací).
 • Funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Nízkoprahovost – služby CTP jsou organizovány tak, aby byly co nejsnadněji dostupné, a to vždy s  ohledem na konkrétní charakter obce a  komunity, ve které terénní práce probíhá.
 • Potřebnost – potřebným lidem jsou poskytovány potřebné služby v potřebném rozsahu. Individuální přístup je nadřazen postupům typu: „všem stejně“. Potřebnost je hodnocena jak z hlediska klientů CTP, tak i z hlediska veřejného zdraví.
 • Spolupráce a partnerství − největším expertem na svůj život je klient sám a z toho titulu je pracovníky volán ke spolupráci.
 • Profesionalita a respekt − CTP zaručuje profesionální přístup, který současně respektuje osobnost a přirozené zdroje každého klienta.
 • Harm reduction – stabilizovat zdravotní a sociální stav klienta a zabránit jeho dalšímu zhoršování vlivem užívání drog je primárním cílem poskytovaných služeb.

NÁŠ TÝM

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Projekt byl realizován za podpory měst: Broumov, Dobruška, Hořice, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou. Projekt podpořilo město Police nad Metují.  
Tento projekt je spolufinancován městem Česká Skalice.
Projekt byl podpořen Nadací ČEZ.

Potravinová banka Hradec Králové podporuje klienty Centra terénních programů Královéhradeckého kraje.


Naše organizace prostřednictvím Centra terénních programů Královehradeckého kraje je zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.