Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


Místo poskytování služeb Centra terénních programů Královéhradeckého kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Královéhradeckého kraje. Jde o okresy: Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové.
Adresa: Říční 1252/3A, 500 02 Hradec Králové
Telefony:
Terénní mobil pro okres Náchod: +420 777 626 309
Terénní mobil pro okres Jičín: +420 775 565 309
Terénní mobil pro okres Rychnov nad Kněžnou: +420 776 626 309
Terénní mobil pro okres Hradec Králové: +420 734 319 995
E-mail: teren.hradec@laxus.cz
Facebook: Streetwork Laxus HK

Provozní doba: Po–Pá 8:00–16:00


Týdenní rozpis výjezdů:

Pondělí:  okresy Náchod, Jičín
Úterý: okresy Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod (region Broumovsko)
Středa: okresy Jičín, Hradec Králové
Čtvrtek: okresy Náchod, Rychnov nad Kněžnou

Obce, ve kterých se pohybujeme:

Okres Náchod: Náchod, Jaroměř, Nové Město n. M., Česká Skalice, Červený Kostelec, Broumovsko – Broumov, Hronov, Police n. M., Teplice n. M., Meziměstí
Okres Jičín: Jičín, Hořice, Nová Paka, Sobotka, Kopidlno, Lázně Bělohrad
Okres Hradec Králové: Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumec n. C., Nechanice, Smiřice, Třebechovice p. O.
Okres Rychnov n.K.: Rychnov n. K., Kostelec n. O., Dobruška, Vamberk, Rokytnice v O. h., Opočno, Týniště n. O., Solnice/Kvasiny


Poslání: Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Královéhradeckého kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti bezpečnějšího užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití internetu telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina: Uživatelé drog a jiné osoby ohrožené zdravotními a sociálními dopady rizikového chování spojeného s užíváním drog.

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog).

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby.
 • Klient užívá drogy méně rizikovým způsobem.
 • Stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta.
 • Klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít.
 • Klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček).
 • Komunita edukovaná v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací).
 • Funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Spolupráce a partnerství
 • Profesionalita a respekt
 • Harm reduction

Kapacita: 30 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Mgr. Bc. Petr Pavlíček – vedoucí centra, sociální pracovník, terénní pracovník, tel.: +420 773 071 489
 • Mgr. Magdaléna Erdingerová – terénní pracovnice
 • Mgr. Denisa Hypiusová – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Mgr. Zuzana Bušková – terénní pracovnice
 • Mgr. Johana Zitkova – terénní pracovnice
 • Mgr. Jan Vokurka – terénní pracovník
 • Michaela Weissová – terénní pracovnice

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Projekt byl realizován za podpory měst: Broumov, Česká Skalice, Dobruška, Hořice, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou.
                                   Projekt podpořilo město Police nad Metují.                         Projekt byl podpořen Nadací ČEZ.

 

Naše organizace prostřednictvím Centra terénních programů Královehradeckého kraje je zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.