Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní a terénní formou.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Palackého třída 449/64, 288 02 Nymburk (mapa)
Terénní výjezdy: Poděbrady, Sadská, Milovice, Lysá nad Labem, Nymburk
Telefon: +420 734 316 541
Mobil pro terénní výjezdy: +420 724 557 504
E-mail: cas.nymburk@laxus.cz

Provozní doba: 

 • Po, St a Pá: 9 – 16 hod.
 • Út a Čt: 10 – 17 hod. (terénní práce)

Kapacita: 15 klientů/den


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Centrum adiktologických služeb Nymburk je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám v Nymburce (terénní forma – Nymburk, Milovice, Lysá nad Labem, Poděbrady, Sadská a okolí všech těchto měst). Služby jsou poskytovány bezplatně, anonymně a odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům vést a rozvíjet běžný způsob života a blízkým osobám rozumět okolnostem užívání a nalézt podporu při hledání vlastních zdrojů pomoci v tíživé situaci, způsobené užíváním omamných a psychotropních látek jejich blízkého. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

 • Služby jsou poskytovány ambulantní formou ve městě Nymburk.
 • Služby jsou poskytovány terénní formou ve městech Poděbrady, Sadská, Milovice, Lysá nad Labem.

Cílová skupina:

 • Uživatelé drog a alkoholu.
 • Osoby blízké uživatelům (partneři, rodinní příslušníci, přátele aj.)

NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru. Odehrává se během klientovy návštěvy v zařízení.

Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.

Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.

Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu B a C a vir HIV. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.

Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.

Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.

Poradenství: Poradenstvím v K-centru rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.

Možnost využití telefonu a internetu: Využití internetu a telefonu nabízíme za účelem obstarávání běžných záležitostí a udržení kontaktu se sociálním prostředím.

Korespondence: Jedná se o možnost být v kontaktu se zařízením prostřednictvím korespondence případně využívat adresu zařízení pro zasílání a přebírání korespondence od dalších institucí, se kterými je klient v kontaktu.

Nácvik dovedností: Jedná se o nácvik praktických dovedností, jejichž osvojením a rozvojem klient udržuje osobní a sociální dovednosti, které podporují jeho integraci do společnosti. Patří mezi ně například komunikace a jednání s institucemi a zaměstnavateli, tvorba životopisu, nácvik uživatelských dovedností v práci na PC apod.

Situační intervence: Jedná se o sociálně terapeutickou práci v konkrétních situacích, při kterých pracovník vstupuje do interakcí, které nastávají mezi uživateli služby, přináší podněty a reflektuje danou situaci.

Samospráva: Jde o výkon prací spojených s provozem K-centra, zejména úklidových prací a dalších pomocných prací.

Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Cíle ve vztahu ke klientům:
  • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog.
  • Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
  • Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu léčby.
  • Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.
 • Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:
  • Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
  • Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Nízkoprahovost.
 • Potřebnost.
 • Bezpečí a důstojnost.
 • Odbornost.
 • Spolupráce.

NÁŠ TÝM

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Činnost Laxus z.ú. je podporována v roce 2022 městem Milovice ve výši 50.000,-Kč.

Financováno z dotace města Sadská.

Projekt byl realizován za podpory měst: Nymburk a Poděbrady.


Naše organizace prostřednictvím Centra adiktologických služeb Nymburk je zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s. a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.