Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.
Pro klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují, nabízíme služby následné péče – VIZ NÍŽE.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice (mapa)
Telefon: +420 734 316 540
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz

Provozní doba:

 • Po–Čt 9:00–16:00
 • Pá 9:00–14:00

Do naší ambulance je možné telefonicky se objednat. Pro objednání jsou vyčleněny následující dny a časy:

 • Po a Út: 9:00–11:00
 • St: 13:00–15:00
 • Pá: 13:00–14:00

Objednání je možné na telefonním čísle: +420 733 734 912

Kapacita: 12 klientů/den


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

 • Služby jsou poskytovány v Pardubicích.

Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • klienti v rámci ochranné léčby,
 • těhotné a matky – uživatelky návykových látek,
 • klienti v substituční léčbě,
 • klienti s duální diagnózou.

NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby. 

Ambulantní léčba – je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.

Následná péče (doléčování) – je určena klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu (psychiatrická nemocnice/léčebna, terapeutická komunita), systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují bez odborné podpory alespoň tři měsíce. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu.

Diagnosticko-motivační program – časově ohraničený počet sezení, které slouží ke zmapování životní situace a stavu klienta ve vztahu k návykovým látkám a závislostnímu chování. Pracovník/pracovnice na konci programu klientovi/klientce dává doporučení jak dále postupovat.

Program kontrolované pití – je určen klientům, kteří nemají zájem o úplnou abstinenci ve vztahu k alkoholu. Cílem je pomoci změnit užívání alkoholu na méně rizikové a škodlivé.

Rodinné poradenství –  jde o setkávání s celým vztahovým systémem (resp. jeho dostupnou částí) včetně osoby s adiktologickým problémem, pracuje se s celkovou změnou systému, která by měla vést k harmonizaci a zmírnění patologických a nefunkčních vzorců, spoluvytvářejících závislost. Je vhodné zejména náctileté experimentátory a uživatele drog.

Poradenství pro osoby blízké – je zaměřeno blízké společenskému okolí osob, potýkajících se se závislostními problémy. Součástí programu je pomoc v náročné životní situaci, poskytnutí informací a podpory směřující k minimalizaci negativních dopadů chování závislého na rodinu/partnera/děti.

Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují. 

Předání informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické. 

Asistence – doprovod: je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení. 

Skupina: jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.

Pomoc v  krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace. 


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).
 • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu.

PRINCIPY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Přístupnost.
 • Respekt k možnostem klienta.
 • Odbornost.

NÁŠ TÝM

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.


SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Služby následné péče jsou poskytovány v Pardubicích. Tyto služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Cílová skupina: 

 • Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo abstinují samostatně,
 • osoby blízké uživatelům drog.

V rámci SLUŽEB NÁSLEDNÉ PÉČE poskytují naši pracovníci veškeré služby Ambulantního centra. Všechny tyto služby jsou poskytovány ZDARMA.

Tato aktivita je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence Královéhradeckého kraje IV“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
Projekt byl finančně podpořen statutárním městem Pardubice.

Potravinová banka Pardubice podporuje klienty Ambulantního centra Pardubice.