Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Krámská 29 (1. patro), 54701 Náchod (mapa)
Telefon: +420 734 319 991

E-mail: ambulance.nachod@laxus.cz

Provozní doba: Po – Čt 9:00–16:00 

 • Telefony přijímáme pouze v provozní doběPokud nás potřebujete kontaktovat v jiném čase, zašlete sms nebo nám napište na email ambulance.nachod@laxus.cz.

Maximální okamžitá kapacita: 1 klient


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

 • Služby jsou poskytovány v Náchodě.

Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu,
 • klienti po návratu z výkonu trestu,
 • klienti v rámci ochranné léčby,
 • těhotné a matky – uživatelky návykových látek,
 • klienti v substituční léčbě,
 • klienti s duální diagnózou.

NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby. 

Ambulantní léčba – je určena především klientům, usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím.

Následná péče (doléčování) – je určena klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu (psychiatrická nemocnice/léčebna, terapeutická komunita), systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují bez odborné podpory alespoň tři měsíce. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu.

Diagnosticko-motivační program – časově ohraničený počet sezení, které slouží ke zmapování životní situace a stavu klienta ve vztahu k návykovým látkám a závislostnímu chování. Pracovník/pracovnice na konci programu klientovi/klientce dává doporučení jak dále postupovat.

Program kontrolované pití – je určen klientům, kteří nemají zájem o úplnou abstinenci ve vztahu k alkoholu. Cílem je pomoci změnit užívání alkoholu na méně rizikové a škodlivé.

Rodinné poradenství –  jde o setkávání s celým vztahovým systémem (resp. jeho dostupnou částí) včetně osoby s adiktologickým problémem, pracuje se s celkovou změnou systému, která by měla vést k harmonizaci a zmírnění patologických a nefunkčních vzorců, spoluvytvářejících závislost. Je vhodné zejména náctileté experimentátory a uživatele drog.

Poradenství pro osoby blízké – je zaměřeno blízké společenskému okolí osob, potýkajících se se závislostními problémy. Součástí programu je pomoc v náročné životní situaci, poskytnutí informací a podpory směřující k minimalizaci negativních dopadů chování závislého na rodinu/partnera/děti.

Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují. 

Předání informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické. 

Asistence – doprovod: je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení. 

Skupina: jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.

Pomoc v  krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace. 


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).
 • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Přístupnost.
 • Respekt k možnostem klienta.
 • Odbornost.

NÁŠ TÝM

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.