Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.


Adresa: Krámská 29 (1. patro), 54701 Náchod
Telefon: +420 734 319 991
Telefony přijímáme pouze v provozní dny – ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 16:00. Pokud nás potřebujete kontaktovat v jiném čase, zašlete sms nebo nám napište na email ambulance.nachod@laxus.cz.

E-mail: ambulance.nachod@laxus.cz

Provozní doba: St a Čt 9:00–16:00 

Poslání: Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Stručná nabídka služeb:

 • Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.
 • Poradenství: Jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému. V průběhu poradenství dochází ke změnám v prožívání a chování klienta a tím i ke změnám v jeho životě, zpravidla dochází ke zlepšení situace klienta. Mívá podobu dlouhodobého strukturovaného setkávání v rámci, nejčastěji:
   • ambulantní léčby,
   • doléčování,
   • rodinného poradenství,
   • programu kontrolovaného pití.
 • Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.
 • Předání informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické.
 • Asistence – doprovod: je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení.
 • Pomoc v krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina:
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým.

Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu
 • klienti po návratu z výkonu trestu
 • klienti v rámci ochranné léčby
 • těhotné a matky – uživatelky návykových látek
 • klienti s duální diagnózou

Cíle:

 • Dosažení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita: 5 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

Bc. Lenka Pumrová – sociální pracovnice

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Realizováno za podpory města Náchod.