K-centrum Hradec Králové

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované ambulantní formou.


22103352 - river in norwayAdresa: K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3a, 50002 Hradec Králové (mapa)
Telefon: +420 734 316 538
E-mail: kacko.hradec@laxus.cz

Provozní doba:
Po-Pá, 9:00-18:00


Poslání:

K-centrum Hradec Králové je nízkoprahové zařízení poskytující sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým osobám. Služby jsou poskytovány odborně, v souladu s individuálními potřebami klientů. Cílem je umožnit klientům K-centra vést a rozvíjet běžný způsob života. Ve vztahu k široké veřejnosti je nejdůležitější hodnotou ochrana veřejného zdraví.

Stručná nabídka služeb:

 • Výměnný injekční program: Jedná se o výdej čistého injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Informace k výměnnému programu a zdravotnímu ošetření: Jedná se zejména o informace z oblasti bezpečnějšího užívání drog, bezpečného sexu, účinků drog apod.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění testů na přítomnost protilátek hepatitidy C v krvi. Tato služba je určena pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Základní zdravotní ošetření a první pomoc: Tato služba je určena uživatelům drog. Jedná se o ošetření drobných poranění a běžnou první pomoc.
 • Základní sociální poradenství a poskytování informací: Sociální, právní, v průběhu trestního řízení, pro rodiče, předléčebné – motivační trénink. Služba poradenství nebo poskytnutí informací je určena klientům, kteří chtějí nebo potřebují řešit obtížnou životní situaci.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související K-centrum Hradec Královédoprovody klientů: Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Pracovní terapie (chráněné pracovní místo): Jedná se o pomocné a úklidové práce pro potřeby K-centra na základě uzavření dohody o provedení práce. Služba je určená klientům, kteří se snaží osvojit si základní pracovní návyky a zlepšit tak šanci na získání stabilního zaměstnání.
 • Pomoc v krizi: Službu poskytujeme klientům a jejich osobám blízkým, kteří se nacházejí v akutně krizové situaci. Cílem je poskytnout informace o možnostech řešení této situace a předat kontakty na další služby, které mohou při řešení obtíží pomoci.
 • Hygienický servis: Služba je určená klientům, kteří nemají možnost vykonávat osobní hygienu včetně praní prádla např. z důvodu bezdomovectví, nedostupnosti podobných služeb apod.

Všechny služby jsou poskytovány v průběhu celé provozní doby K-centra, jsou anonymní a zdarma. Placenou službou je praní prádla a potravinový servis. Hygienický servis je poskytován pouze od 13:00 do 18:00 hod.

Cílová skupina:

 • Injekční uživatelé drog.
 • Neinjekční uživatelé drog.
 • Osoby blízké uživatelům drog (partneři, rodinní příslušníci, přátelé aj.).

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • Minimalizace zdravotních a sociálních rizik, která vyplývají z užívání drog.
 • Motivace uživatelů drog ke změně životního stylu směrem ke stabilizaci zdravotního stavu a sociální situace.
 • Motivace uživatelů drog k abstinenci, zvyšování informovanosti o metodách a smyslu léčby.
 • Poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • Prevence výskytu infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS).
 • Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost
 • Potřebnost
 • Bezpečí a důstojnost
 • Odbornost
 • Spolupráce

Kapacita: 30 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Lukáš Gilányi, DiS. – vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník, tel.: +420 731 954 420
 • Lenka Chládková, DiS. – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
 • Mgr. Irena Bartoníčková – kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
 • Bc. Martin Mikeš – kontaktní pracovník

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.
 • Projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Králové.