Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog a jejich blízké poskytované terénní formou.


Místo poskytování služeb Centra terénních programů Pardubického kraje: Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje. Ústeckoorlicko, Svitavsko, Chrudimsko, Přeloučsko a město Pardubice.
Adresa: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Telefony:
Ústecko: +420 774 626 301
Svitavsko: +420 774 626 302
Chrudimsko, Přeloučsko a Pardubice: +420 608 626 303
E-mail: teren.pardubice@laxus.cz
Facebook: Pardubický Laxus Teréňáci

Provozní doba: Po – Pá 10:00 – 18:00


Týdenní rozpis výjezdů:

 •  Pondělí
  • Svitavsko – Svitavy, Moravská Třebová
  • Ústecko – Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
  • Chrudimsko – Chrudim, Hlinsko
 • Úterý
  • Chrudimsko – Litomyšl, Chrudim
  • Ústecko – Vysoké Mýto, Lanškroun
 • Středa
  • Svitavsko – Polička, Svitavy
  • Přeloučsko – Heřmanův Městec,  Přelouč, Chvaletice
  • Ústecko – Žamberk, Králíky
 • Čtvrtek
  • Ústecko – Letohrad, Lanškroun
  • Pardubice
 • Pátek
  • služby poskytujeme po telefonické domluvě kdekoliv v rámci Pardubického kraje

Poslání: Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Stručná nabídka služeb:

 • Kontaktní práce: Kontaktní prací rozumíme specifický druh kontaktu s uživatelem služby, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné k rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru.
 • Základní sociální poradenství: Je poskytováno všem osobám, které se na službu obrátí, a to i těm, které nespadají do cílové skupiny. Jedná se především o předání informací spojených s řešením nepříznivé sociální situace a s možností využití adekvátních služeb.
 • Harm reduction program: Jedná se o výdej sterilního injekčního materiálu a dalších doplňků. Zároveň je přijímán použitý injekční materiál k bezpečné likvidaci. Cílem služby je minimalizace rizik plynoucích z injekčního užívání drog.
 • Testy na infekční choroby: Jedná se o provádění orientačních testů na hepatitidu typu C a virus HIV. Tato služba je určena pro uživatele drog a jejich sexuální partnery. Nedílnou součástí testování je předtestové a potestové poradenství.
 • Informační servis: Poskytování informací z oblasti méně rizikového užívání návykových látek, bezpečného sexu, z oblasti zdravotní a sociální, které pracovník předává klientovi za účelem snižování rizik. Pracovník tak činí buď na základě klientovy žádosti, nebo na základě skutečností, které vyplývají z aktuální situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování do jiných služeb a s tím související doprovody klientů: Jde o poskytnutí všech informací nutných nebo vhodných k účinnému kontaktování a využívání služeb poskytovaných jinými institucemi. Jedná se zejména o odkazy na zdravotnické a sociální služby, pomoc při kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli, odkazy do léčebných zařízení. Klienta je možné v případě potřeby do těchto zařízení doprovodit.
 • Poradenství: Poradenstvím v terénu rozumíme proces, kdy pracovník poskytuje klientovi podporu a vedení v různých oblastech jeho života s cílem zlepšit životní situaci klienta. Poradenství může být jednorázové nebo dlouhodobé (délka trvání je zpravidla předem přibližně stanovena pracovníkem a klientem). Jedná se o předléčebné poradenství, poradenství sociální, právní, osobní a poradenství pro rodiče.
 • Možnost využití telefonu: Využití telefonu nabízíme za účelem obstarávání záležitostí spojených se zlepšením či stabilizací aktuální situace a udržení a udržení kontaktu se sociálním prostředím.
 • Krizová intervence a první pomoc: V případě potřeby je klientům poskytována krizová intervence a první pomoc.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina: uživatelé drog a  jiné osoby ohrožené zdravotními a  sociálními dopady rizikového chování spojeného s  užíváním drog;

 • uživatelé drog
 • osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog)

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • klient je v kontaktu s programem a pravidelně využívá služby,
 • klient užívá drogy méně rizikovým způsobem,
 • stabilizovaná sociální a  zdravotní situace klienta,
 • klient má informace o síti návazných služeb a umí je využít,
 • klient šíří validní harm reduction  informace ve své komunitě.

Cíle ve vztahu k široké veřejnosti:

 • ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a  bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček),
 • komunita edukovaná v oblasti drogové problematiky (destigmatizace cílové skupiny a harm reduction programů, šíření objektivních informací),
 • funkční síť spolupracujících a návazných služeb.

Principy poskytování služeb:

 • Nízkoprahovost – služby CTP jsou organizovány tak, aby byly co nejsnadněji dostupné, a to vždy s  ohledem na konkrétní charakter obce a  komunity, ve které terénní práce probíhá.
 • Potřebnost – potřebným lidem jsou poskytovány potřebné služby v potřebném rozsahu. Individuální přístup je nadřazen postupům typu: „všem stejně“. Potřebnost je hodnocena jak z hlediska klientů CTP, tak i z hlediska veřejného zdraví.
 • Spolupráce a partnerství − největším expertem na svůj život je klient sám a z toho titulu je pracovníky volán ke spolupráci.
 • Profesionalita a respekt − CTP zaručuje profesionální přístup, který současně respektuje osobnost a přirozené zdroje každého klienta.
 • Harm reduction – stabilizovat zdravotní a sociální stav klienta a zabránit jeho dalšímu zhoršování vlivem užívání drog je primárním cílem poskytovaných služeb.

Kapacita: denní 30 klientů, okamžitá 6 klientů


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Tomáš Janků – vedoucí centra, terénní pracovník, sociální pracovník, tel.: +420 733 531 076
 • Petr Beneš, DiS. – terénní pracovník, pracovník v sociálních službách
 • Mgr. Daniel Klement – terénní pracovník, sociální pracovník
 • Klára Zahradníková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Klára Machačová, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice
 • Tereza Čonková, DiS. – terénní pracovnice, sociální pracovnice

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
 • Projekt byl podpořen statutárním městem Pardubice.
 • Projekt byl realizován za podpory měst: Svitavy, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Moravská Třebová, Litomyšl, Česká Třebová, Přelouč, Králíky, Polička, Chrudim, Žamberk, Vysoké Mýto.