Ambulantní centrum Pardubice

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.


42996824 - into the forest. nature composition.

Adresa:
Ambulantní centrum Pardubice
Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice (mapa)
Telefon: +420 734 316 540
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz

Provozní doba:
Po – Čt, 9:00-16:00, Pá 9:00-14:00


Poslání:
Ambulantní centrum Pardubice poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Pardubicích.

Stručná nabídka služeb:

 • Ambulantní léčba: je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.
 • Doléčování: je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

 • Poradenství: poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
 • Zprostředkování léčby: cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
 • Skupinová práce: služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů omamně psychotropních látek a dlouhodobě abstinujícím klientům.
 • Internetové poradenství: jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
 • Poskytování informací: jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
 • Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta: jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina:
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
 • Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
 • Klienti v rámci probačního programu.
 • Klienti po návratu z výkonu trestu.
 • Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
 • Klienti s duální diagnózou.

Cíle:

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
 • Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
 • Zlepšení kvality života klienta.
 • Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita:

 • Odborné sociální poradenství: 10 klientů/den
 • Služby následné péče: 5 klientů/den

Ambulantní centrum Pardubice má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v rozsahu stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. Pověřenou osobou je Mgr. Dita Malinská.


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Mgr. Kateřina Kábelová – vedoucí centra, poradenská pracovnice
 • Mgr. Irena Šritrová – psycholožka, poradenská pracovnice
 • Bc. Tomáš Potůček – sociální pracovník
 • Antonín Hrdý, DiS. – sociální pracovník
 • MUDr. David Bayer – psychiatr, adiktolog

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
 • Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice.
 • Projekt vznikl za přispění nadace ČEZ.