Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

Pro klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují nabízíme služby následné péče.


Adresa: Gočárova 1620, 500 02 Hradec Králové (mapa)
Telefon: +420 777 033 618
E-mail: ambulance.hradec@laxus.cz

Provozní doba: Po – Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-14:00

Aktuálně:

S ohledem na epidemiologickou situaci  jsme obnovili poskytování konzultací online.  Smyslem je ochránit vaše i naše zdraví před nákazou covid-19 a umožnit konzultace těm, pro které by osobní konzultace byly v tuto chvíli  nedostupné (karanténa, OČR aj.).

Konzultace poskytujeme:

 • telefonicky, pro ty, kteří nemají přístup k internetu;
 • pro „připojené a mobilní“ přes Skype a Google Meet.

Konzultace probíhají v naší běžné pracovní době tj. od 9:00 do 16:00 hodin.

Preferujeme Google Meet, kde vám na emailovou adresu zašle pracovník odkaz (vypadá takto: https://meet.google.com/tsd-zojr-fwm), který pouze rozkliknete a můžeme komunikovat. K tomu je zapotřebí „chytrý telefon“ s připojením na síť, nebo PC s kamerou a mikrofonem, což mívá již standardně většina notebooků.

Zde jsou odkazy pro stažení Skype a založení účtu na Google.  Pro úplné začátečníky zasíláme odkaz na webové stránky, kde je vše velmi přehledně vysvětleno.

Těšíme se na Vás v online prostoru. Věříme, že i tato situace pro nás všechny může být přínosná.


Poslání: Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové.

Stručná nabídka služeb:

 • Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby. 
 • Poradenství: Jedná se o dlouhodobé poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické (také označované jako ambulantní péče nebo léčba), osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají odstranit potíže, odstranit jejich příčiny, vést k obnově duševního zdraví, k sebepoznání, k účinnému zvládání problémů a konfliktů v kontextu drogového problému. V průběhu poradenství dochází ke změnám v prožívání a chování klienta a tím i ke změnám v jeho životě, zpravidla dochází ke zlepšení situace klienta. Nejčastěji mívá podobu dlouhodobého strukturovaného setkávání.  
 • Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují. 
 • Předání informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, harm reduction, zdravotní, adiktologické. 
 • Asistence – doprovod: je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně neuspěli, nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady či odvoz do azylového či léčebného zařízení. 
 • Skupina: jedná se o soubor skupinových technik, aktivit a metod koncipovaných na základě skupinové dynamiky. Skupina je polootevřeným tvarem pro klienty, kteří využívají poradenství a alespoň dva měsíce abstinují od primární drogy/návykové činnosti. Zahrnuje techniky směřující k nastartování skupinové dynamiky, vztahů a interakcí ve skupině, podpůrné a motivační rozhovory, sdílení prožitků a zkušeností, vzájemnou podporu, konfrontaci, emoční abreakci, nácviky rolí a dovedností, sebezkušenost a posílení schopnosti zvládání náročných životních situací v kontextu závislosti, vztahů, životní spokojenosti. V průběhu skupinové práce dochází ke změnám v náhledu na závislost, v prožívání, komunikaci a vztahu k sobě na úrovni skupiny jako modelu simulujícímu běžné prostředí. Zpravidla dochází ke zlepšení ve zmiňovaných oblastech.
 • Pomoc v  krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace. 

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina: Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. 

 Pracujeme také se specifickými skupinami klientů: 

 • mladí uživatelé drog ve fázi experimentu
 • klienti po návratu z výkonu trestu 
 • těhotné a matky – uživatelky návykových látek 
 • klienti s duální diagnózou.

Cíle:

 • Dosažení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita: 15 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Mgr. Irena Šritrová – vedoucí centra, psycholožka
 • Bc. Kateřina Kozáková, DiS. – sociální pracovnice
 • Mgr. Ing. Jiří Staníček – adiktolog, poradenský pracovník
 • Mgr. Markéta Manová – sociální a poradenská pracovnice
 • Mgr. Karolína Zavadilová – sociální a poradenská pracovnice
 • Bc. Lenka Pumrová – sociální pracovnice

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem.
Partnerem projektu je město Hradec Králové.