Dne 28. 11. 2019 se ve městě Dobruška konala prezentace aktivit Centra terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus z. ú. (dále CTP), nazvaná: Drogová scéna – terénní program Laxus v ORP Dobruška. CTP, v zastoupení vedoucího centra Bc. Petra Pavlíčka a terénní pracovnice Mgr. Magdalény Erdingerové, prezentovalo poskytované služby v této lokalitě a charakterizovalo situaci na drogové scéně v ORP Dobruška.

K prezentaci byl přizván i ThLic. Augustín Slaninka, CM, který zde představil koncept  Comunity in Dialogo, a uvedl, že Comunita in Dialogo, zřizována Misijní společností sv. Vincence de Paul, nebude zdravotnickým ani sociálním zařízením. Na základě tohoto tvrzení jsme se vůči komunitě vymezili, neboť takto pojaté zařízení nespadá pod žádný legislativní rámec, není jasné, jakým způsobem bude odborně zajištěné, a nemůže garantovat kvalitu služeb či možný dohled nad jejich poskytováním.

Proti vzniku registrované terapeutické komunity jako takové nelze však nic namítat. Terapeutické komunity vnímáme jako potřebná a účelná zařízení umožňující léčbu osobám závislým nejen na návykových látkách. V Královéhradeckém kraji v současné době žádná terapeutická komunita není. Pokud by tedy Comunita in Dialogo splnila všechny náležitosti a stala se například registrovanou sociální službou, velká část výhrad by byla rozptýlena, neboť jako taková by podléhala  108/2006 Sb. Zákonu o sociálních službách a byla by nucena splňovat standardy poskytování sociálních služeb.

Za předpokladu vzniku terapeutické komunity v souladu s legislativními a odbornými nároky na takovýto typ služby bychom nesdíleli obavy občanů, kteří sepsali Petici proti zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Dobrušce – Běstviny. Terapeutické komunity jsou stabilní součástí systému sociálních služeb v ČR, nemyslíme si tedy, že řádně vedená komunita ohrozí majetek, zdraví, či dokonce život občanů Běstvin a přilehlých obcí. Z našeho pohledu by nebyla na místě ani obava, že se nevyléčení klienti budou v Dobrušce či jejím okolí zdržovat, praxe ukazuje, že tomu tak nebývá.

Bc. Eva Mifková, ředitelka organizace

Bc. Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje