MEDIACE

Alternativní řešení konfliktů.


Co je mediace?

Mediace je neformální, strukturované a dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. V tomto procesu mediátor jako nezávislá a nezaujatá osoba napomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společných, praktických a reálných řešení, která jsou pro obě strany přijatelná. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná, která je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené.


Jak probíhá mediace?

Samotná mediace probíhá během takzvaného mediačního sezení. Jedno mediační sezení trvá 3 hodiny. Postupuje se podle jednotlivých kroků.

 • první fázi strany vyjadřují svá stanoviska, hovoří jednotlivě o tom, jak celou situaci vnímají a přednášejí svůj pohled. Tato fáze bývá velmi náročná, jak pro strany, tak i mediátora. V této fázi se mediátor snaží stranám naslouchat a získávat informace, orientuje se v tom, jak strany situaci vidí a prožívají, co potřebují, co a jak moc je pro ně důležité. Tato fáze může trvat jedno i vícero mediačních sezení. V rámci této fáze vystupují na povrch předměty jednání.
 • druhé fázi sezení účastníci vzájemně komunikují o svém znepokojení přímo mezi sebou. Cílem této fáze je pomoci každé ze sporných stran pochopit, jak vnímá situaci ve vybraném bodě jednání druhá strana, ověřit si, zda rozumí a chápou zájem a pocity toho druhého. Začíná se mezi stranami rodit spolupráce.
 • závěrečné fázi jednání strany hledají všechna možná řešení, která je napadají a mohla by přispět k dohodě, z těch jsou pak vybrána ta, která naplňují nejdůležitější zájmy, potřeby a možnosti. V této fázi spolu strany již ochotně komunikují a spolupracují. Jedná se o velmi konstruktivní etapu mediace. Avšak i tato etapa vyžaduje čas, který je nezbytný k tomu, aby výsledná dohoda byla maximálně prospěšná pro obě strany. To zvyšuje přínos mediace, ale i trvalost a pevnost dohody.

Úspěšná mediace končí sepsáním mediační dohody, ve které strany zachytí to, na čem se dohodly.


Spory vhodné k mediaci

Mediace se jako prostředek řešení konfliktu může uplatnit všude tam, kde strany spolu komunikují alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací. Mediace se pak uplatní především v případech, kdy strany jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě přispěly svým chováním a konáním k vytvoření konfliktu. Spor vhodný pro mediaci a jeho potencionální řešení musí dávat prostor pro dohodu, která je výhodná pro obě strany. Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.

Z obsahového hlediska jsou k mediaci vhodné zejména následující spory:

 • Rodinné spory
  • Předmanželské smlouvy – počet dětí, pravidla hospodaření, pravidla bydlení
  • Spory za trvání manželství, spory o výchově dětí, podílení na naplnění jejich potřeb
  • Nedorozumění v rodinném soužití
  • Zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů
  • Mezigenerační vztahy, mezigenerační soužití, péče o rodiče a prarodiče, péče o nemocného člena rodiny
  • Rodinné podnikaní
  • Rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, bytové otázky
  • Výživné
  • Spory ohledně styku s nezletilými dětmi
  • Vztahy náhradní rodinné péče (adopce, pěstounská péče)
 • Občanské spory
  • Spoluvlastnické spory, vypořádání spoluvlastnictví
  • Majetkové spory
  • Spory z uzavřených smluv, spory o zaplacení určité částky
  • Sousedské spory
  • Spory související s bydlením
  • Spory vzniklé z odpovědnosti za škodu
 • Pracovní spory
  • Spory na pracovišti, mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a vedením
 • Dědické spory
 • Obchodní spory

Ceník

Základní sazba mediace činí 900 Kč za hodinu. Jedno mediační sezení trvá tři hodiny. Částku hradí strany zpravidla rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Zpravidla je třeba vícero mediačních sezení, dvou až čtyř, ve velmi složitých situacích, především v případě rozvodů a péče o dítě, bývá potřeba sezení i deset.

Každá ze stran může mediaci kdykoliv ukončit. Výdaje tak mají účastníci zcela ve svých rukou a kdykoliv je mohou, na rozdíl od soudního řízení, zastavit. Úspora oproti soudnímu jednání je tak více než značná.

Strany hradí napolovic jednoho mediátora, navíc po krátkou dobu. Strany nehradí soudní poplatky. Mediace je prevencí vzniku dalších konfliktů a tedy snižuje riziko dalších výdajů v budoucnu.

V případně obchodních mediací může být stanovena také odměna dle hodnoty sporu za úspěšně uzavřenou mediační dohodu.


Kontakt:

Ambulantní centrum Pardubice
Jana Palacha 1552, 53002 Pardubice (mapa)
Telefon: +420 734 316 540
E-mail: kabelova@laxus.cz