Systém léčby

Podle typu se rozlišují léčby ambulantní a rezidenční (pobytová). Podle délky může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá.

Na základní léčebný program by měla navazovat následná péče, doléčování, které pomůže klientovi obstát v životě po léčbě a zvyšuje efekt léčby.

Ambulantní léčba

Léčba, která probíhá bez vyčlenění klienta z původního prostředí. Při ambulantní léčbě klient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje.  Ambulantní péče trvá minimálně – ideálně kolem tří měsíců, s frekvencí kontaktů s léčebným zařízením minimálně jednou až dvakrát týdně, v případě krizové situace může být kontakt častější. Ambulantní léčba je vhodná pro lidi, kteří mají sociální, rodinné zázemí, které je pro ně podporou či přinejmenším není ohrožující. Jsou motivovaní a jsou schopni větší sebekontroly v situaci, kdy jsou vlastně stále v kontaktu s okolím, prostředím, ve kterém hazardní hru provozovali.

Specializovaná adiktologická péče má několik rovin a typů, což je dáno různým charakterem služeb, přítomností několika zákonných rámců, prostředím jejich poskytování a různorodostí odborností, které se při péči o uživatele návykových látek a/nebo patologické hráče střetávají.

V současné době je v praxi možno rozlišit adiktologickou péči zdravotní, členící se dále na adiktologickou péči lékařskou (čili obor návykových nemocí) a adiktologickou péči nelékařskou zdravotnickou (odpovídající profilu nelékařské odbornosti zdravotnického pracovníka adiktologa) a adiktologickou péči prováděnou v programech sociálních služeb, v zařízeních speciálního školství nebo např. ve věznicích.

Pobytová léčba

Pobytová léčba – ústavní léčba patologických hráčů probíhá ve specializovaných  zařízeních, převážně ve zdravotnických zařízeních, psychiatrických léčebnách.   Většina z těchto zařízení nemá specializované oddělení pouze pro patologické hráče, většinou je oddělení o koedukované.

Léčbu rozlišujeme dle délky:

 • krátkodobé, tj. léčba trvá do cca 2 měsíců,
 • střednědobé, tj. od 2-3 měsíců do cca 6 měsíců,
 • dlouhodobé – rezidenční léčby v terapeutických komunitách nejsou pro patologické hráče přístupné s výjimkou situace, kdy je diagnostikována kombinovaná závislost – např. nelegální návykové látky a hraní nebo alkohol a hraní

Krátkodobá a střednědobá léčba probíhá obvykle ve zdravotnických zařízeních, v psychiatrických léčebnách (tzv. ústavní léčba). Současně některá z těchto zařízení nabízí i terapeutickou komunitní léčbu v délce kolem šesti až osmi měsíců). Léčba je vhodná pro klienty, kteří nejsou schopni zdržet se hry v původním prostředí a je pro ně nezbytné na nějakou dobu toto prostředí opustit a stabilizovat se.

Tento typ léčby se snaží vytvořit pozitivní prostředí bez návykových látek a hraní, vytváří jasný režim a strukturovaný denní program, jsou dána jasná pravidla pobytu a využívá různých terapeutických metod, které mají pomoci klientům ujasnit si své postoje vůči hraní i návykovým látkám. Klienti řeší nejrůznější problémy, které se týkají jejich předchozího života, získávají komunikační a sociální dovednosti. Využívá se skupinové a individuální psychoterapie, pracovní terapie, klienti se účastní aktivit pro volný čas (sport, výtvarné aktivity apod.), mohou využít poradenství v sociálně právních problémech. Pro většinu hráčů je velmi důležité i dluhové poradenství.  V rámci léčby se obvykle spolupracuje s rodinou a/nebo partnerem klienta.

Dlouhodobé léčby probíhají převážně v terapeutických komunitách, nazývají se rezidenční léčba, délka léčby se pohybuje kolem jednoho roku.  Jak už jsme výše uvedli, pro samotné hráče terapeutické komunity u nás neexistují. Mnohdy však klienti komunit mají kombinovanou závislost (např. drogy a hráčství). Léčba v terapeutické komunitě je vhodná především pro ty, kteří užívali drogy velmi dlouho, mají mnoho dalších problémů a mají nevyhovující zázemí. Léčba v terapeutické komunitě využívá kromě strukturovaného programu a jasného režimu hojně skupinovou terapii, na které je postavena. Nezbytnou součástí jsou i další aktivity jako pracovní terapie, sociální poradenství a volnočasové a sportovní zátěžové aktivity. Klade se důraz nejen na problematiku závislosti, ale léčba se zaměřuje i na řešení dalších problémů klienta, se kterými se v průběhu léčby vyrovnává a řeší, zdůrazněna je odpovědnost a samostatnost klienta.

Léčba je dlouhodobá, rozfázovaná do několika etap, ve kterých se klient učí specifické dovednosti a má specifické úkoly. V poslední fázi klient už většinou pracuje, má zaměstnání či brigádu v okolí komunity a v komunitě tráví mnohem méně času, učí se samostatnosti a připravuje se na běžný život.

Následná péče, doléčování

Následná péče, doléčování, je důležitou součástí léčby a je poskytovaná klientům po odchodu z léčby. Jde o péči zaměřenou na podporu a udržení abstinence po léčbě. Pomáhá klientům zvládnout obtížné situace po příchodu z léčby, kdy se klient zapojuje do normálního života a řeší mnoho věcí i z minulosti.

Doléčovací služby jsou poskytovány převážně ambulantní formou v ambulantních zařízeních. Poskytují individuální a skupinovou terapii, poradenství v sociální oblasti (především ohledně bydlení, dávek, získání zaměstnání, vyřešení právních problémů z minulosti, dluhové poradenství, dokončení vzdělání, apod.).

Některá doléčovací centra poskytují pro klienty po absolvování léčby chráněné bydlení.
Chráněné bydlení je možnost ubytování na určitou omezenou dobu (zpravidla 6 měsíců až jeden rok) pro lidi, kteří se po příchodu z léčby nemají kam vrátit nebo je jejich rodinné a sociální zázemí problematické a ohrožující. Za pobyt na chráněném bydlení se platí nízký nájem a klient je vázán určitými povinnostmi a má možnost terapeutické podpory, dochází do doléčovacího programu.

Některá léčebná pobytová zařízení využívají i tzv. opakovací léčby, kdy se klient po absolvované léčbě do léčebny po několika měsících na pár dnů vrací (víkend či týden).  Cílem je upevnění nových, pozitivních návyků a abstinence.

Ambulantní centrum Laxus Hradec Králové

Co poskytujeme:

–        program krátké intervence

–        předléčebné poradenství

–        ambulantní péči

–        doléčování

Program Ambulantní péče

Pro koho je vhodný: pro klienty s nižším potenciálem pro relaps, větší schopností sebekontroly a motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním zázemím; jistým indikátorem může být i celková délka hráčské (případně i alkoholové či drogové kariéry).

Cílová skupina

 – patologičtí hráči a jejich blízké osoby

Podmínky přijetí do ambulantní léčby

Klient přichází dobrovolně a uvažuje o změně, usiluje o abstinenci a změnu životního stylu.  Je indikován pro ambulantní péči.

Rodinní příslušníci a osoby blízké jsou přijímáni do programu, pokud v rodině existuje problém se závislostním chováním či jsou přizváni v případě zájmu klienta a jich samých.

Omezení přijetí

Věk klientů je limitován – vzhledem k psychické vyspělosti klientů a schopnostem zvládnout ambulantní léčbu. Klienti mladší 18 let jsou zpravidla zařazeni do programu rodinného poradenství (spolupráce s rodinou v tomto věku se nám jeví jako nezbytná).

Limitující stavy:

– akutní psychotické stavy, nejčastěji toxické psychózy

– neschopnost či nedostatečná schopnost artikulace

– výrazně subnormní intelekt zabraňující plnění dohodnutých pravidel, znemožňující náhled na léčbu a jinak znemožňující aktivní podíl klienta na léčbě v rámci ambulantní léčby

– duální diagnózy, kde diagnóza závislosti nebo škodlivého užívání je výrazně méně závažná a klient primárně potřebuje péči jiného specializovaného pracoviště

– vysoký potenciál klienta pro akutní intoxikaci nebo abstinenční příznaky je také důvodem pro to, aby klientovi byl doporučen jiný – intenzivnější typ léčby.

V případě odmítnutí klienta, nebo doporučení jiného typu léčby z výše uvedených důvodů,
je potřeba zachovat standardy minimální péče a zejména zabránit zanedbání případných komplikací ohrožujících akutně zdraví a život klienta.

V těchto případech jsou klientům doporučena jiná zařízení a péče.

Cíle:

 • dosažení a udržení abstinence od hraní (případně i návykových látek, které klient užívá a vnímá je jako problém)
 • podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s blízkým sociálním okolím
 • zlepšení kvality života klienta
 • řešení finanční – dluhové situace 

Krátká intervence

Program krátké intervence je zaměřen na skupinu osob – hráčů, které své chování vnímají jako problematické a hledají možnosti jak toto chování změnit nebo zcela zastavit (jedná se jednak o osoby hrající automaty, ruletu, poker, sportovní sázkaře, a další, kterým hra komplikuje život). Program krátké intervence je strukturovaný a to i počtu konzultací (5 konzultací).

Účelem programu je včasná detekce problémů. Používané screeningové nástroje spolu s motivačními rozhovory slouží k zjišťování nebezpečných forem hráčství a hledání strategií jak situaci zvládnout.

Cílem programu je zvýšit povědomí dané osoby o jejím hráčství a jeho důsledcích a následně ji motivovat k tomu, aby buď rizikové vzorce hraní změnila, nebo v případě potřeby vyhledala léčbu. Principiálně program pracuje s motivačním přístupem, který vychází z míry připravenosti konkrétní osoby na změnu chování (omezení hráčství, nastavení sebeomezujících pravidel, pravidel v nakládání s financemi na hru, apod.). Klientům jsou poskytovány konkrétní informace, podněty a zpětná vazba, k jejich způsobu hraní a sázení.

Doléčování

Služby následné péče jsou určeny pro klienty –  gamblery, kteří:

 • absolvovali pobytovou léčbu
 • absolvovali ambulantní léčbu
 • samostatně abstinují
 • osoby blízké uživatelům drog

Cíle služby

 • Udržení abstinence
 • Udržení změn dosažených v léčbě (životní styl, chování)
 • Získání a prohlubování dovedností jak předcházet relapsu
 • Zlepšení životní situace abstinujících klientů (v oblastech bydlení, zaměstnání, vztahů, zdraví, volného času, financí)

Klienti se v  procesu následné péče vypořádávají s celou řadou problémů, které jim život v „normálních“ podmínkách přináší. Cílem doléčování je prevence relapsu hraní a podpora motivace klienta, pro pozitivní změnu a pro její udržení. Snaží se vést klienta k uvědomění si rizik tím, že mu poskytuje určité informace, konfrontuje ho s následnými riziky, jeho postoji, vede ho k reflexi prožívání, myšlení a chování.

Doporučená délka docházení klienta do zařízení je minimálně 6 měsíců.