Ambulantní centrum Hradec Králové organizace Laxus, z.ú. poskytuje mimo jiné i služby následné péče, známé také pod pojmem doléčování. Tato služba slouží jako podpora lidem, kteří se potýkali se závislostí a v současné době alespoň půl roku abstinují. Klienti, kteří služby následné péče využívají, hledají podporu v období abstinence. Služby následné péče jsou realizovány od roku 2016 v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“. Za dobu trvání projektu byla služba poskytnuta 73 klientům.

Kdo využil služby následné péče v období trvání projektu

Všichni klienti přicházeli v nepříznivé sociální situaci, která byla nejčastěji spojena s nevyhovujícím bydlením, nezaměstnaností nebo neuspokojivými vztahy. “Klienti byli ohroženi opětovným užíváním návykových látek. Báli se, že přestanou abstinovat”, říká Irena Šritrová, vedoucí Ambulantního centra Hradec Králové. Zdravotní stav klientů, fyzický nebo psychický, byl nevyhovující. Někteří klienti přicházeli po pobytové nebo ambulantní léčbě a zároveň měli alespoň částečně zachované zázemí. Do doléčování vstoupili z důvodu obav o udržení abstinence mimo chráněné prostředí. Vzhledem k tomu, že rychle dosáhli změn a zjistili, že se jim abstinence daří, služby mnohdy ukončili i předčasně.

Z grafu je patrné, že nejčastějšími klienty služeb následné péče byli uživatelé alkoholu. Dále služby využili uživatelé pervitinu, problémoví hráči, uživatelé léků, THC a toluenu.

Klienti v programu doléčování mohou využít služby poradenství, doprovod, pomoc v krizi nebo mohou docházet do skupiny s dalšími klienty. Pokud to vyžaduje situace, pracovníci klientům zprostředkovávají služby mimo Ambulantní centrum a odkazují je do jiných zařízení. Služby následné péče jsou nejčastěji koncipovány na 6 – 12 měsíců, přičemž v případě trvání nepříznivé situace, se služba může prodloužit. Doba docházení klienta do doléčování závisí na rozsahu obtíží, ale i na časových a místních možnostech klienta.

Úspěšnost služeb následné péče

Od ledna 2016 do března 2019 se do služeb následné péče zapojilo 73 klientů. Všichni klienti, kteří využívali program doléčování, měli za cíl abstinovat od některé z návykových látek nebo od hazardní hry. Celkem 55 klientům se podařilo abstinovat, 2 klienti dlouhodobě drželi kontrolované užívání alkoholu. Jeden klient v rámci doléčování opět nastoupil do pobytové léčby. Ke změně nepříznivé sociální situace došlo u 54 klientů. Jednalo se o změny, které vedli k nalezení vhodného zaměstnání nebo získání invalidního důchodu, celkově tedy k finanční stabilizaci.

Klienti byli úspěšní v obnovení nebo nalezení volnočasových aktivit. U některých klientek  se podařilo navrácení dětí do jejich péče. Mezi důležité změny patřilo zlepšení psychického stavu a navázání klientů na psychiatrickou péči. Za důležité považujeme, že klienti získali přátelské a partnerské vztahy a obnovili kontakt s rodinou. Tyto změny jsou často doprovázeny proměnou v osobním fungováním klienta – zvládání stresu, nepříjemných emočních stavů i konfliktů s druhými lidmi, vnímání sebe sama i druhých a celkově dosažení větší spokojenosti v životě.