Programy dlouhodobé primární prevence jsou vedeny interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu programů pracujeme s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí.

Jedná se o dlouhodobé působení na žáky 1. a 2. stupně běžných základních škol, případně nižšího stupně víceletých gymnázií, které začíná ve 4. nebo v 6. ročníku a postupuje s nimi až do ročníku 9. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně 4 až 6 let. U základních škol praktických se jedná o dlouhodobé působení na žáky 2. stupně, které začíná v 6. ročníku a postupuje s nimi až do ročníku 9.

Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok (u základních škol praktických se s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků jedná o tři dvouhodinová setkání za jeden školní rok). Počet setkání i hodinovou dotaci lze navýšit na základě požadavku školy.

Cena: 1333 Kč/1 vyučovací hodina/1 školní třída


PROGRAMY VŠEOBECNÉ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO ZŠ A NIŽNÍ STUPEŇ VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Tyto programy jsou určeny běžným základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií. Školy mohou volit ze dvou typů programů:

  • Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky

Obsahem tohoto typu programu je dlouhodobá a systematická práce s informacemi o nebezpečí návykových látek. Reagujeme na pozitivní přístup dnešních mladých lidí ke zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti návykových látek včetně alkoholu a tabáku. Námi předávané informace jsou zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod způsobených užíváním návykových látek.

Program pracuje také s ostatními typy rizikového chování, které se k této problematice buď pojí, nebo jí předcházejí, např. práce s agresivitou v kolektivu, intolerancí apod. V průběhu všech setkání je kladen důraz na budování zdravého sebevědomí žáků, rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti spolupráce, vedení k toleranci, respektu, zdravému sebepojetí, životním hodnotám a postojům vedoucím ke zdravému životnímu stylu. Program se také věnuje problematice rizikového chování spojeného s partnerstvím a sexualitou, má pevně stanovenou tematickou strukturu pro každé setkání v jednotlivých ročnících. Lektoři mají také možnost upravit téma dle aktuálních potřeb třídy.

  • Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

Tento typ programu je zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu je kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu („bio-psycho-sociální pohodě“). Obsahem jsou témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času.

První část programu (4. až 7. ročník nebo 6. až 7. ročník) má pevně stanovenou tematickou strukturu. Témata v druhé části (8. a 9. ročník) jsou již na volbě samotných žáků, třídního učitele, popř. školního metodika prevence.


PROGRAM SELEKTIVNÍ DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ PRAKTICKÉ

Tento typ programu realizujeme pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol praktických. V programu je kladen ještě vyšší důraz na rozvoj a posilování sociálních dovedností (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, dovednost rozhodování), intrapsychických dovedností (např. zvládání frustrace, stresu, zátěže, hněvu, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi), komunikace a zdravých vztahů v kolektivu a výraznou roli zde hraje také prvek relevantního ocenění.

Tento typ programu je zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu je kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu („bio-psycho-sociální pohodě“). Obsahem jsou témata týkající se různých forem rizikového chování jako např. intolerance, rasismus, agresivita, rizikové sexuální chování, závislostní chování, šikana, rizikové trávení volného času. V rámci programu jsou obvykle realizována 3 dvouhodinová setkání v průběhu školního roku.

První část programu (6. a 7. ročník) má pevně stanovenou tematickou strukturu.

Témata v druhé části (8. a 9. ročník) jsou již na volbě samotných žáků, třídního učitele, popř. školní.