Preventivní servis je poskytován školám, na kterých se realizují programy dlouhodobé primární prevence. Preventivní servis je těmto školám na vyžádání poskytován zdarma a zahrnuje níže popsané služby. Po dohodě lze preventivní servis poskytovat také ostatním školám.


  • Konzultace a asistence při tvorbě preventivního programu školy

Pomáháme školním metodikům prevence či ostatním pedagogům při tvorbě konkrétního preventivního programu (poskytnutí potřebných materiálů, mapování představ a možností daného školského zařízení, asistence při tvorbě teoretického základu apod.).

  • Konzultace ohledně získávání finančních prostředků

Školám můžeme být nápomocni při řešení získávání finančních prostředků na aktivity v rámci primární prevence (kde a jakým způsobem si mohou žádat o finanční prostředky apod.).

  • Odborná setkávání školních metodiků prevence

Dvakrát za školní rok realizujeme setkání školních metodiků prevence spolupracujících škol. Během těchto setkání se probírají organizační záležitosti, nabídky vzdělávacích kurzů, nové informace z oblasti primární prevence rizikového chování, rozšíření spolupráce, krizové situace apod. Velký důraz je kladen na potřeby samotných školních metodiků prevence.

  • Tvorba sítě návazných služeb

Mapujeme školám síť návazných služeb a jsme schopni předat seznam kontaktů na místně příslušná školská poradenská zařízení a další zařízení a organizace návazné péče zabývající se problematikou rizikového chování a péčí o děti a mládež, na které se v případě potřeby mohou obracet.

  • Setkání odborníků

Realizujeme setkání zástupců institucí přímých návazných služeb v oblasti péče o děti (OSPOD, PČR, PPP, SVP apod.) a zástupců škol. Setkání slouží k vyjasnění kompetencí jednotlivých subjektů, zmapování oblastí vzájemné spolupráce a vymezení jejích hranic. Lze jej uskutečnit jak v prostorách školy, tak na pracovišti centra primární prevence.

  • Kazuistický seminář pro pedagogy

Vytváří prostor pro sdílení konkrétních náročných situací, které mohou při práci pedagogů nastat, včetně jejich podrobného popisu a hledání možných řešení. Pedagogům pomáhá nacházet funkční řešení, postupy a metody práce, které v daných situacích fungují nebo někdy v minulosti fungovaly. Nedílnou součástí kazuistického semináře je také poskytnutí emocionální podpory pedagogům.

Je možné jej realizovat pro skupinu školních metodiků prevence nebo pedagogický sbor jedné školy jak na pracovišti pedagogů, tak na pracovišti centra primární prevence.