CÍL

Hlavní cíl

 • Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Primární cílová skupina projektu

 • Žáci 1. a 2. stupně běžných základních škol a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií.
 • Třídní učitelé.
 • Školní metodici prevence.

Sekundární cílová skupina projektu

 • Ředitelé škol.
 • Rodiče žáků.
 • Odborná i laická veřejnost.

POPIS PROGRAMŮ A METODY PRÁCE

Laxus z.ú. pracuje s dětmi na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Veškeré služby jsou podrobně popsány v materiálech Laxus z.ú. a všichni pracovníci i lektoři při jejich poskytování postupují dle Operačního manuálu a Koncepce.

Hlavním pilířem poskytovaných služeb jsou tedy tzv. Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování (2 typy) – dále jen Programy VDPP, jejichž kompletní metodika je součástí Operačního manuálu.

Programy VDPP jsou vhodné jako součást minimálního preventivního programu školy. Jedná se o dlouhodobé působení na žáky 1. a 2. stupně běžných ZŠ, případně nižšího stupně víceletých gymnázií, které začíná ve čtvrtém nebo v šestém ročníku (dle volby a možností školy) a postupuje s nimi až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně 4 až 6 let. Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok. Počet setkání i hodinovou dotaci lze navýšit na základě požadavku školy.

Programy VDPP jsou vedeny interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu Programů VDPP pracujeme s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi apod. Programy se zaměřují na rozvíjení jak znalostí, tak dovedností a kompetencí žáků.

PROGRAM VDPP I. (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky): Obsahem je dlouhodobá práce s informacemi o nebezpečí NL. Reagujeme na pozitivní přístup dnešních mladých lidí ke zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti těchto látek. Informace jsou zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod, které působí.

PROGRAM VDPP II. (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl): Tento typ programu je více zaměřen na práci s kolektivem a na zdravou interakci ve skupině, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními, tedy prevenci šikany. V průběhu celého programu se snažíme vést žáky a studenty ke zdravému životnímu stylu (bio-psycho-sociální pohodě). Více se zde dotýkáme témat ostatních forem rizikového chování, jako je např. rasismus, rizikové sexuální chování, šikana, kriminalita, apod.

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Preventivní servis poskytovaný školám, na kterých se realizují Programy VDPP

 • Konzultace a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy
 • Konzultace ohledně získávání finančních prostředků
 • Tvorba sítě návazných služeb
 • Setkání odborníků (koordinace setkání zástupců přímých návazných služeb v oblasti péče o děti a zástupců škol)
 • Kazuistický seminář pro pedagogy (sdílení konkrétních náročných situací, které mohou při práci pedagogů nastat, včetně jejich podrobného popisu a hledání možných řešení)

Poradenské služby

 • Poradenství dětem a mládeži
 • Poradenství pedagogům
 • Poradenství rodičům
 • Poradenství odborné i laické veřejnosti

Tyto služby jsou školám poskytovány nad rámec spolupráce v rámci Programů VDPP jako služby doplňující komplexní pojetí primární prevence na škole.

ZŠ zapojené v Programech VDPP Laxus z.ú.

  Základní škola Město Okres Počet tříd
1. ZŠ JaroměřHusovo nám. 352, Jaroměř Jaroměř Náchod 9
2. ZŠ a MŠ PilníkovNáměstí 35, Pilníkov Pilníkov Trutnov 6
3. ZŠ T.G.Masaryka NáchodBartoňova 1005 Náchod Náchod 8
4. ZŠ Nová PakaHusitská 1695 Nová Paka Jičín 5
5. ZŠ Jičín17. listopadu 109 Jičín Jičín 19
6. ZŠ SkřivanyDr. Vojtěcha 100 Skřivany Hradec Králové 5
  6 škol 6 měst 4 okresy 52 tříd

Projekt je finančně podpořen Královéhradeckým krajem.