1. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A KLIENTŮ SLUŽEB Laxus z.ú.

1.1. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

1.2. Při zpracovávání osobních údajů Laxus z.ú. (dále jen organizace) odpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”).

1.3. Při zpracování osobních údajů organizace zavedla a dodržuje obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení maximálního zabezpečení při zpracování osobních údajů.

1.4. Kontaktní údaje organizace (správce): email: laxus@laxus.cz Telefon: +420 495 401 565, Adresa: Laxus z.ú., Sušilova 1528, Hradec Králové, 500 02

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Organizace zpracovává osobní údaje za účelem poskytování sociálních služeb.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENT ORGANIZACI POSKYTUJE

3.1. Jsou zjišťovány pouze takové údaje, které jsou nezbytně nutné k uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb dle § 91 zákona 108/2006 Sb. nebo o poskytování služeb primární prevence rizikového chování dle aktuální verze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (včetně všech odpovídajících aktuálních metodických pokynů a vyhlášek MŠMT).

3.2. Služby Kontaktní centra, Terénní programy a Odborné sociální poradenství a Primární prevence rizikového chování mohou být v základním rozsahu poskytovány anonymně.

3.3. Služby následné péče nemohou být poskytovány anonymně, jsou zpracovávány následující osobní údaje:
– Jméno a příjmení
– Datum narození

3.4. Ve všech typech služeb jsou zpracovávány údaje o situaci zájemce/klienta za účelem jejího zhodnocení a naplánování adekvátní podpory.

4. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENTA, KTERÉ JE ORGANIZACE OPRÁVNĚNA ZPRACOVÁVAT BEZ JEHO SOUHLASU ZA ÚČELEM POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

4.1. Osobní údaje je organizace oprávněna zpracovávat na základě právních důvodů, kterými může být plnění smlouvy a plnění povinností s tím souvisejících, plnění právní povinnosti organizace nebo oprávněný zájem organizace. V případě, že organizace nemůže zpracování založit na žádném z výše uvedeného právního důvodu, potřebuje souhlas zájemce nebo klienta, aby mohla zpracování provádět.

4.2. Osobní údaje zájemce nebo klienta je organizace oprávněna zpracovávat pouze po dobu nezbytnou.

5. SOUHLAS ZÁJEMCE NEBO KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA POSKTYNUTÍ SOUHLASU

5.1. Pokud zájemce nebo klient souhlasí se zpracováním jiných než výše uvedených osobních údajů, musí být tento souhlas v písemné formě.

5.2. Souhlas se uděluje s účinností dnem poskytnutí souhlasu. Souhlas zájemce nebo klient uděluje do jeho odvolání. V případě, že dříve, než zájemce nebo klient souhlas odvolá, již nebude existovat legitimní účel pro zpracování jeho osobních údajů, tyto osobní údaje organizace zlikviduje.

5.3. Souhlas může zájemce nebo klient kdykoli odvolat, a to i bez uvedení důvodu.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÝM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO PŘEDÁNY.

6.1. Organizace osobní údaje nepředává žádné další osobě bez výslovného souhlasu zájemce o službu nebo klienta s výjimkou situací vyplývajících z dalších právních norem.

7. PRÁVA ZÁJEMCE O SLUŽBU NEBO KLIENTA.

7.1. Zájemce o službu nebo klient má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Zájemce o službu nebo klient má právo na základě písemné žádosti adresované organizaci požadovat informace o tom, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech organizace zpracovávány, z jakého zdroje byly jeho osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

7.3. Zájemce o službu nebo klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než pro ty, pro které byly osobní údaje poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jeho práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná.

7.4. Zájemce o službu nebo klient má právo požadovat po organizaci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo likvidaci.

7.6. Zájemce o službu nebo klient má právo podat podnět, stížnost nebo požádat o konzultaci v oblasti ochranných údajů orgán dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018 a mohou být průběžně aktualizovány.

8.2. Každému zájemci o službu budou informace související se zpracováním osobních údajů předány srozumitelně a jasně vždy v rámci jednání se zájemcem o službu.