Jak se v tomto roce daří Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené?

Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené poskytuje služby klientům ve VV (vazební věznice) a VTOS (výkon trestu odnětí svobody) ve věznicích Libereckého kraje. Cílem spolupráce s klienty v konfliktu se zákonem je minimalizovat rizika návratu k užívání návykových látek nebo jiné formy návykového chování, které jsou u klientů cílové skupiny častou příčinou životních selhání a páchání trestné činnosti.

Specifikem práce v prostředí věznic je unikátní možnost zprostředkování kontaktu s adiktologickým poradenstvím klientům, kteří se s možností řešení svých problémů v identifikované oblasti nikdy nesetkali, nebo klientům, kteří by do služeb poradenství nikdy nepřišli (obzvláště výrobci a distributoři nelegálních drog). Klientům, kteří se rozhodli po konci trestu pokračovat v ambulantní či pobytové formě léčby, poskytujeme následnou péči, která je svým přesahem mostem mezi motivací k abstinenci  „z donucení“ k motivaci svobodné a dobrovolné.

V roce 2020 jsme od 13. 3. do 30. 6. neměli možnost přímého kontaktu s klienty ve věznicích, telefonický a písemný kontakt byl jediným prostředkem vzájemné komunikace. Proto jsme v současné době rádi za otevírání možnosti pro NNO ke konzultacím prostřednictvím Skype, na které jsou věznice vybavené, a po doladění podmínek konzultací by mohla kontinuita práce přejít i do on-line režimu.

Péče o duševní zdraví je po uvolnění opatření a rekontaktování klientů ve VV a VTOS zjevná, stejně jako u většiny z nás působí izolace bez možnosti osobního kontaktu na duševní zdraví negativně, obzvláště na klienty, kteří jsou omezeni na svobodě dlouhodobě. Proto doufáme, že opatření k zabránění šíření nákazy ve věznicích budou efektivní a možnost osobních konzultací bude zachována, zároveň jsme připraveni k přechodu do on-line formy práce.