Kvalifikační kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách, nebo pracovníků v sociálních službách, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Lektoři jsou odborníci s mnohaletou praxí v oblasti sociálních a adiktologických služeb.

Zájemcům o kvalifikační kurz nabízíme nápomoc pro zajištění financování kurzu z úřadu práce. Pro bližší informace k financování se obracejte na cernovsky@laxus.cz; nebo na tel.: 605 713 491.  

Rozsah: vždy od 9:00 – 16:30, probíhá 1 x za 14 dní (vždy 2 dny)

Forma: Kurz

Místo konání kurzu: na adrese Sušilova 1528, Hradec Králové

Vzdělání je určeno: Sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách. Kurz je vhodný pro začínající až středně zkušené pracovníky (0 – 1 rok praxe).

Co Vám vzdělání přinese: Kurz vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi především pro práci ve službách sociální prevence (nízkoprahové služby).

Minimální počet účastníků:  15 osob

Cena: 17.890 Kč

Č. akreditace u MPSV: A2022/0297-PK

Více informací na cva@os-semiramis.cz, tel.: +420 775 950 006, +420 770 184 290

Zde přihláška: 
https://docs.google.com/forms/d/1MSBL7wg_DkXjSdoXIMd5CwdwZjdWl12EtYTif0nwQxM/edit

Ke stažení: KPSS_leták

TERMÍNY KURZU:

1. termín

12. – 13. 9. 2022

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb

Cílem je ukotvení pracovníků v oblasti kvality nízkoprahových sociálních služeb, tak aby chápali, k čemu standardy kvality v sociálních službách slouží a jakým způsobem je možné pracovat na zvyšování kvality v konkrétních zařízeních. Dojde k představení legislativního rámce, z kterého téma kvality v sociálních službách vychází a jednotlivých systémů standardů kvality (inspekční, certifikace adiktologických služeb, rozvojový audit České asociace streetwork). Probrány budou jednotlivé tematické oblasti (provozní, procesní, personální) a jejich jednotlivá kritéria v propojení s praxí služeb frekventantů.

(lektoři: Ivan Černovský, Tomáš Žák)

 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace

Cílem tématu je zvědomení efektivní komunikace jako základního nástroje práce v sociálních službách v každém okamžiku. Účastníci jsou seznámeni se zásadami efektivní komunikace, se stopkami, bariérami a kameny, které jí naopak brání. Důraz je kladen na verbální i neverbální složku komunikace. Cíleně je zde pracováno s výchovnou situací (pojmenování a vytěžení směrem ke klientovi), tématem konfliktu (možnosti předcházení i účinné metody řešení).

(lektoři: Denisa Hypiusová, Mirka Kaplanová)

2. termín

19. – 20. 9. 2022

 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie

Cílem výukového bloku je účinně propojit poznatky z vývojové psychologie člověka s obecnými potřebami a schopnostmi klientů v závislosti na jejich věku. Dále pojmenovat a osvětlit změny, které přicházejí se vstupem návykových látek a závislostního chování obecně do života klienta (na úrovni fyzické i psychické, v odrazu jeho chování). Účastníci jsou seznámeni s vybranými psychickými poruchami a jejich projevy

(lektoři: Kristýna Maťátková, Irena Šritrová)

 • Základy ochrany zdraví

Cílem setkání je ukotvení péče o sebe (po stránce fyzické i psychické) jako základní profesní zodpovědnosti každého pracovníka v sociálních službách.

(lektoři: Karolína Zavadilová, Lukáš Verner)

3. termín

11. – 12. 10. 2022

 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

Cílem je bližší prozkoumání a poznání životní reality cílových skupin nízkoprahových sociálních služeb, jejich životních strategií, potřeb a možností jednotlivých druhů sociálních služeb při začleňování těchto osob do společnosti.

(lektoři: Martin Holeček, Tomáš Žák)

 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost

Cílem je zvýšit u frekventantů etickou citlivost formou práce s konkrétními etickými dilematy (příklady). Ozřejměna bude důležitost nastavení profesních hranic pracovníka, uvědomování si možných střetů zájmu a příkladů porušení práv klientů. Dalším důležitým cílem je nastartování celoživotního vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách, tj. uvědomění si sebe sama jako hlavního nástroje pro práci s klienty.

(lektoři: Jiří Staníček, Lukáš Verner)

4. termín

26. – 27. 10. 2022

 • Metody sociální práce

Cílem je praktické osvojení si metod sociální práce formou tréninku modelových situací (např. nácvik oslovení a prvního kontaktu, mapování nepříznivé sociální situace, párování potřeb a možností služby atd.). Dále představení jak základních intervencí, tak i některých inovativních metod (peerwork, komunitní práce, práce na sociálních sítích, pobídková terapie) využitelných v praxi nízkoprahových sociálních služeb.

(lektoři: Ondřej Šulc, Tomáš Janků)

5. termín

9. – 10. 11. 2022

 • Sociálně právní minimum

Cílem je vybavit pracovníky v sociálních službách základním penzem znalostí z právní oblasti, které se dotýkají sociální práce a poskytování nízkoprahových sociálních služeb. Jde jak o základní legislativní rámec, o který se poskytování sociálních služeb opírá.

(lektoři: Lenka Pasecká, Tomáš Žák)

 • Krizová intervence

Cílem je seznámit frekventanty kurzu s definicí pojmu krize (krizová situace), na základě jakých událostí krize vzniká, jak na ní lidí reagují, jak jí lze tedy rozpoznat a především jak s lidmi v krizi pracovat (krizově intervenovat). Dále budou představeny jednotlivé formy krizové intervence a jejich specifika. Frekventant po absolvování zvládne „laickou“ krizovou pomoc a případné předání do odborné péče.

(lektoři: Irena Šritrová, Lenka Paulová)

6. termín

24. – 25. 11. 2022

 • Základy péče o nemocné, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění

Cílem tohoto vzdělávacího modulu je přiblížení typických zdravotních komplikací a chorob, které se vyskytují u cílové skupiny nízkoprahových sociálních služeb, především pak u osob užívající návykové látky a lidí bez domova. Představeny budou onemocnění, včetně dopadů na psychiku a sociální oblast života klientů. Dále budou představeny opatření jak z oblasti prevence, tak z oblasti léčby a snižování rizik s důrazem na roli kontaktního pracovníka v nízkoprahově orientované sociální službě.

(lektoři: Dorota Skokanová, Dana Janoušková)

 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

Cílem výukového bloku je zvědomení technik specifické prevence jako účinného nástroje práce s klienty napříč sociálními službami a seznámení s jejich podobou. Účastníkům jsou prakticky představeny rozličné aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky s ohledem na věk a schopnosti cílové skupiny a její potřeby, resp. cíl, ke kterému je technika využita.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tereza Müllerová)

7. termín

7. – 9. 12. 2022

 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

Cílem modulu je upozornit frekventanty na úskalí pomáhajících profesí, s důrazem na specifika nízkoprahových sociálních služeb v oblasti vlastních předsudků, které mohou negativně ovlivňovat spolupráci s klienty, jejichž životní styl není konformní se zažitými společenskými normami. Zároveň jim budou představeny příklady z praxe, kdy formou nezamýšlených důsledků dochází v dobré víře ke zneužívání klientů.

(lektoři: Martin Holeček, Ondřej Šulc)

 • Úvod do problematiky zdravotního postižení

Cílem je seznámení účastníků s vybraným zdravotním postižením klientů soc. služeb (ADHD/ADD, LMR, poruchy učení apod.), s jejich projevy a odrazem v potřebách klientů. Jsou zde představeny příklady dobré praxe, stejně jako podpůrná síť návazné pomoci.

(lektoři: Karla Zradičková, Lenka Dokládalová Bednářová)

 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba

Cílem je seznámit účastníky s postupy předcházení a deeskalace konfliktních situací spojených s agresí ze strany uživatelů služby. Frekventanti se naučí rozeznávat signály vznikajícího konfliktu a používat základní deeskalační zásady, které se týkají jak konfliktů mezi klienty, tak i konfliktů směřovaných na samotné sociální pracovníky. Výukové metody: přednáška, nácvik modelových situací.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová, Tomáš Janků)

 • Základy výuky péče o domácnost

Cílem výukového bloku je představení možností sociální rehabilitace a resocializace u klientů sociálních služeb zaměřených na stěžejní oblasti života.

(lektoři: Lenka Dokládalová Bednářová)

 • Závěreční hodnocení kurzu

Hodnocení vlastního portfolia.