PERSPEKTIVY ADIKTOLOGIE A PREVENCE aneb Pojďte s námi do služeb!

Laxus z.ú. a SEMIRAMIS z.ú. si Vás dovolují pozvat na konferenci

PERSPEKTIVY ADIKTOLOGIE A PREVENCE aneb Pojďte s námi do služeb!

Akce se koná ve čtvrtek 24. května 2018 v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5.
Zahájení je v 9.00, předpokládaný konec v 18:00.

Nabízíme vám zajímavé a originální vhledy do podstaty našich služeb v oblasti adiktologie a prevence, formou workshopů a panelových diskusí, do kterých se můžete zapojit i Vy svými postřehy, nápady a invencí.

Setkání je pořádáno ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje a je akreditováno jako vzdělávací akce České asociace adiktologů (ČAA/KK/003/2018).

Logo - česká verze

 

 

Účast je bezplatná.

PŘIHLÁSIT SE JIŽ NELZE, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PROGRAM AKCE:

ČAS HLAVNÍ SÁL MÍSTNOST 1 MÍSTNOST 2
9:00 – 10:30 9:00 – 9:20 ZAHÁJENÍ KONFERENCE

 

9:30 – 10:30 Magdalena Ranková Lukasová, Markéta Jírová Exnerová: VZDĚLÁVÁNÍ TROCHU JINAK

Pojďte se s námi podívat pod pokličku Centra vzdělávacích aktivit. Co všechno je na našich kurzech možné objevit? Načerpat? Osvojit si? Odnést si? Nahlédnout? Představíme vám, jak to děláme my.

9:30 – 10:30 Ondřej Šulc: ALTERNATIVNĚ-KLIENTSKÝ POHLED NA PLOCHU PLECHU, STĚNY ŠŇUPÁTEK A DO ÚTROB KAPSLÍ

Prezentace výsledků výzkumu realizovaného mezi klienty Centra terénních programů Středočeského kraje, zaměřeného na alternativy k nitrožilní aplikaci. Jak nabízený materiál používají klienti? Co pro ně alternativní aplikace znamená? Na co jsou schopni sami přijít? Jaký je přístup pracovníků? Chceme Vás pozvat k debatě nad těmito tématy a sdílení dobré praxe.

10:45 – 12:15 Miroslav Zavadil: PANELOVÁ DISKUSE O MOŽNOSTECH, VÝHODÁCH A PASTECH SPOLUPRÁCE S DĚTMI A RODINAMI V PÉČI OSPOD

Moderovaná diskuse o modelu spolupráce Centra rodinného poradenství Semiramis, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a školských zařízení, který je realizován v severovýchodní části Středočeského kraje, regionu Nymburk. Diskuse bude zaměřena na způsob spolupráce – předávání rodin do péče, včetně informací, které rodiny z jednotlivých zařízení provází, spolupráci se soudy apod. Panelová diskuse chce účastníky  přiblížit zamyšlení, jaké jsou možnosti poradenské práce s rodinou, kde má své limity a na jakých úrovních, co všechno rodinné poradenství zvládne a co už ne. Jak do celého procesu vstupují rozvodové hádky, nařízená péče, střídavá výchova, nejasnosti vyplývající z pojmů partnerství a rodičovství. Cílem této diskuse má být pomoc s dalším směrováním společné spolupráce, která se ukazuje v nastaveném systému jako velmi důležitá jak pro odborná zařízení, tak pro samotné rodiny a jejich děti.

ÚČASTNÍCI DISKUSE:

– Bc. Miroslav Zavadil, Dis. – rodinný terapeut, sociální pracovník, adiktolog

– pozvání do diskuse přijali další odborníci z OSPOD Nymburk, OSPOD Lysá nad Labem, základních škol, okresního soudu Nymburk apod.

Petr Vykydal: HAPPYEND ČI THE END?

Klientela, využívající služeb mladoboleslavského K-centra představuje ve většině dlouhodobé, nízce motivované uživatele drog ve značném stadiu zdravotní a sociální destabilizace či poškození. Práce s takovými klienty často představuje dlouhou a úmornou cestu s nejistými výsledky. Na dvou dlouhodobých kazuistikách předvedeme limity, kterých jsou naši klienti schopni s pomocí služby dosáhnout. Jaký smysl má naše práce? Podaří se klienta nakonec motivovat k rozhodující změně v jeho životě, nebo se stále točíme v kruhu v naději, že klient ke změně dospěje dřív, než jej užívání drog zlikviduje?

Irena Šritrová: POUŽITÍ RELAXACE A IMAGINACE PŘI PRÁCI S KLIENTEM

Práce s obrazy a představami může být u klientů cenným zdrojem k posílení abstinence a zvládání obtížných situací. Cílem workshopu bude seznámení účastníků s relaxací a imaginací při práci s abstinujícími klienty. A to zejména formou klientských kazuistik. Součástí bude i zážitková část – práce s imaginací.

13:00 – 14:30 Lukáš Verner, Karolína Zavadilová: DVOJÍ REALITA

Ztráta svobody jako příležitost. Sdílení zkušeností z práce s klienty ve výkonu trestu a po propuštění.

Lenka Bednářová, Kamila Kašová: NA SKOK V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Cílem workshopu je zkusit se „obout“ jednou nohou do boty sociálního pracovníka a druhou do typického klienta NZDM a takto projít odpoledne v N klubu na vlastní kůži. Představíme vám základními metody naší práce, pojmy z tohoto prostředí a prakticky si vyzkoušíme, jaké je to být pracovníkem i klientem ve službě.

Daniel Klement: DEN V TERÉNU ANEB POJĎTE ALESPOŇ NA CHVÍLI OBOUT „TERÉŇÁCKÉ“ BOTY!

Jak známo, terénní práce, nebo chcete-li streetwork, je specifická forma sociální služby, poskytovaná přímo na ulici. Je to sociální práce, která nečeká, až se na ni někdo obrátí s problémem, ale svoji pomoc přímo nabízí v místech, kde by problém mohl vznikat. Cílem tohoto workshopu je pokusit se na praktických příkladech alespoň v základní rovině ukázat, z jakých činností tato pomoc sestává a jak tedy může vypadat takový klasický den terénního pracovníka pracujícího s uživateli drog. Účastník našeho workshopu má možnost dozvědět se prostřednictvím našich pracovníků zajímavé informace a střípky naší práce, ale hlavně má možnost si v rámci modelových situací aktivně a na vlastní kůži vyzkoušet vybrané složky naší každodenní činnosti a zjistit, že naše práce není jen výměna stříkaček, ale široká paleta rozmanitých a pro leckoho nečekaných činností. Podle čeho potenciální klienty vyhledávat? Jak je oslovit? Jak bezpečně zlikvidovat použitou injekční stříkačku? Na tyto a další otázky společně najdeme odpovědi. Pojďte tedy alespoň na chvíli obout pomyslné „teréňácké“ boty a společně s námi v nich vykročit do ulice.

14:45 – 16:15 Petr Pavlíček: VÝZKUM AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Workshop představí výzkumnou činnost organizace Laxus. V jeho úvodní části se seznámíme s využitím výzkumné činnosti v sociálních službách a dotkneme se problematiky akceptace výzkumné činnosti donátory v kontextu nezbytnosti výzkumu při plánování a evaluaci služeb. V další části si blíže představíme činnost analyticko-výzkumného týmu v rámci organizace Laxus prostřednictvím seznámení se s konkrétními výzkumnými projekty. V interaktivní části workshopu si budou moci účastníci vyzkoušet tvorbu jednoduchých nástrojů sběru dat kvalitativního i kvantitativního šetření.

Richard Hanus, Tereza Müllerová: POMÁHAT A CHRÁNIT?

Cílem workshopu bude přiblížit podstatu efektivních přístupů vůči typické klientele ambulantního centra. Během společného setkání poodhalíme na vybraných klientských kazuistikách rozšířené stereotypy o tom, jak vypadá úspěšná terapeutická a poradenská práce se závislými klienty.  Společně zafantazírujeme nad tím, kam by takové intervence ve skutečnosti vedly? Co místo nich považujeme v naší práci za opravdu účinné?

 

Tereza Berková, Barbora Křivanová: CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU

Centrum primární prevence poskytuje své služby na půdě základních škol, víceletých gymnázií a bývalých základních škol praktických. Jeho lektoři se nesetkávají pouze s dětmi, ale také s jejich pedagogy, ať už třídními učiteli, či školními metodiky prevence. Lektoři vstupují do jejich tříd, na jejich území. Třídní učitelé nebývají těmi, kdo si práci lektorů objednávají, často je pro ně zcela neznámá. Čím je práce s pedagogy specifická a jak se ji lektoři učí? Jaký systém má Centrum PP připraven pro to, aby se dostalo i pedagogům podpory a podařilo se nastavit vzájemně spolupracující režim? Na tyto a další otázky se společně podíváme.

16:30 – 18:00 Martin Svoboda: INTERVENCE VEDOUCÍ K BEZPEČNĚJŠÍ A MÉNĚ RIZIKOVÉ KONZUMACI ALKOHOLU

Cílem workshopu bude představit hr problematiku ve vztahu k alkoholu, krátkou intervenci ve vztahu k alkoholu a koncepci kontrolovaného pití. Každý účastník/účastnice bude moci z workshopu odejít s plánem bezpečnějšího pití alkoholu.

Martin Šafář: K-CENTRUM V SÍTI SLUŽEB

Představení služby a možných styčných bodů s ostatními organizacemi a službami v síti (NZDM, OSPOD, dětský domov, PMS,…). Specifika naší cílové skupiny, nízkoprahovost a možné překážky ve spolupráci, workshop – kazuistika klienta, diskuze.

Lucie Prokopová, Lenka Khánská: „JÁ A TY“ ANEB JAK NA PROGRAM DLOUHODOBÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ ZŠ

Cílem workshopu je seznámit účastníky s celým procesem tvorby konkrétního preventivního programu Centra primární prevence SEMIRAMIS z.ú. (způsoby práce, aplikace dílčích preventivních metod, evaluace). Preventivní program „Já a ty“ je orientován na téma mezilidských a partnerských vztahů. Interaktivní techniky využívané v tomto bloku jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, empatie, umění vzájemného naslouchání a porozumění. Jedním z cílů tohoto preventivního programu je uvědomění si odlišností mezi muži a ženami a rozvoj vzájemné tolerance a pochopení.