Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem a jejich blízké poskytované ambulantní a terénní formou.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Služba je realizována terénní formou (návštěvy klientů ve věznicích) a ambulantní formou práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými.

Ambulantní forma práce probíhá na adresách:

 • Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav (mapa)
 • Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové (korespondenční adresa)

S odsouzenými  pracujeme v rámci terénní práce ve věznicích:

 • Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Vinařice, Odolov, Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové + SOVT Pouchov, Vazební věznice Liberec a Světlá nad Sázavou.

Telefon:

 • Mgr. Aleš Vaněk: +420 602 803 279 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Karolína Zavadilová: +420 734 316 590 (Hradec Králové)
 • Lenka Chládková, DiS.: +420 734 319 996 (Hradec Králové)
 • Petra Prchalová, DiS.: +420 770 185 789 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Kristýna Maťátková: +420 778 457 578 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Jana Glaserová: +420 604 888 504 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Juliána Bindásová: +420 605 056 956 (Mladá Boleslav)

E-mail: vezeni@laxus.cz

Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 17:00, nutné telefonické objednání

Kapacita: 12 klientů/den


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Posláním Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací a současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Primární cílová skupina:

 • Uživatelé drog v konfliktu se zákonem:
  • ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody,
  • propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

(Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.)

Sekundární cílová skupina:

 • Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
 • Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených).
 • Další odborná veřejnost.

NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Poskytování informací: předávání informací, letáků a dalších materiálů z oblasti zdravotní, sociální a právní, včetně informací o rizicích spojených s užíváním drog.

Poradenství: je zaměřeno na oblast práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání náročných životních situací.

Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou: pomoc a podpora při navázání či udržení kontaktu se zdravotními a sociálními službami, institucemi a blízkými osobami.

Doprovod klienta: doprovod a podpora klienta při kontaktu s institucemi (úřady, léčebná zařízení…)

Pomoc v krizi: cílem je stabilizace a zvládání akutního stavu a podpora při hledání východisek z náročné životní situace.

Korespondence s odsouzenými: podpora a udržení kontaktu s klientem, předávání informací a kontaktů na další služby.

Besedy: skupinová aktivita určená pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou interaktivní formou zprostředkovávány informace z oblasti práva, zdraví, sociálního zabezpečení, rizik plynoucích z užívání drog, včetně představení našich služeb.


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

Dílčí cíle:

 • Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
 • Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
 • Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Dostupnost.
 • Respekt.
 • Odbornost.
 • Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta.

NÁŠ TÝM

Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Město Mladá Boleslav poskytuje zdarma kancelářské zázemí Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené.
Činnost byla podpořena statutárním městem Jablonec nad Nisou.