Sociální a adiktologické služby pro abstinující uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

Pro klienty, kteří uvažují o změně životního stylu nebo se rozhodují pro abstinenci jsou určeny služby odborného sociálního poradenství.

 


Adresa: Ambulantní centrum Pardubice, Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice (mapa)
Provozní doba: Po-Čt, 9:00-16:00; Pá: 9:00-14:00
Telefon: +420 734 316 540
E-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz


Poslání:

Služby následné péče jsou poskytovány v Pardubicích. Tyto služby jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Stručná nabídka služeb:

 • Krátkodobé poradenství: Jedná se zpravidla o 1 – 3 konzultace, které vedou k tomu, aby se zájemce dokázal zorientovat v aktuální situaci a získal takové informace, které mu pomohou v řešení situace, případně ve vyhledání adekvátní služby.
 • Poskytnutí informací: Jedná se o předání jasných, stručných a konkrétních informací zejména v těchto oblastech: sociální, právní, zdravotní. Informace jsou předávány v rámci spolupráce s klientem za účelem zlepšení jeho informovanosti a samostatného zvládnutí konkrétních kroků v jeho životě. Konkrétní zaměření je dáno zakázkou, která vyplývá z řešeného tématu.
 • Poradenství: Jedná se o poradenství zejména v těchto oblastech: sociální, právní, adiktologické, osobní, rodinné. Zahrnuje soubor činností a metod – rozhovory, učení, nácviky, podpora v projevování a zvládání emocí, vztahy a interakce ve skupině, které mají za cíl podpořit klienta v abstinenci a jejím udržení, v zapojení do života běžné společnosti a zařazení na trh práce. Zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu. Konkrétní zaměření a použité metody jsou nastaveny dle zakázky, která vyplývá ze situace klienta.
 • Odkazy a zprostředkování: Předání či odkaz klienta do péče zařízení, instituce, která poskytuje systém specifických služeb, které na aktuální potřeby klienta reagují.
 • Asistence – doprovod: Je poskytována klientům centra, a to zejména těm, kteří při samostatném řešení svého problému opakovaně selhávali nebo těm, kteří o doprovod požádají, protože nemají dostatek kompetencí ke zvládnutí situace. Nejčastěji se jedná o doprovod na úřady, další instituce nebo při kontaktu s rodinnými příslušníky.
 • Skupina: Jedná se o práci se skupinou – zejména se jedná o skupinu klientů, kteří již po určitou dobu (minimálně dva měsíce) abstinují od primární návykové látky či upustili od návykového chování. Zahrnuje soubor činností a metod – práce se skupinovou dynamikou, interakce mezi členy skupiny, poskytování zpětných vazeb a reflexí, sdílení obtížných životních situací, odhalování a posilování pozitivních stránek klientů, nácvik, jak se chovat v obtížných situacích, sdílení zkušeností s abstinencí, zvláštní pozornost je věnována prevenci relapsu. Konkrétní zaměření a použité metody jsou nastaveny dle zakázky, která vyplývá ze situace klientů/klientek.
 • Pomoc v krizi: Jedná se o jednorázovou konzultaci, případně krátkodobé strukturované setkávání, jehož cílem je zvládnutí aktuálně krizové životní situace klienta a jeho stabilizace tak, aby mohl dále pracovat na řešení nepříznivé sociální situace.

Cíle:

 • Udržení abstinence.
 • Udržení změn dosažených v léčbě (životní styl, chování).
 • Získání a prohlubování dovedností jak předcházet relapsu.
 • Zlepšení životní situace abstinujících klientů (v oblastech bydlení, zaměstnání, vztahů, zdraví, volného času, financí).

Cílová skupina:

 • Uživatelé drog a alkoholu a gambleři, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo abstinují samostatně
 • Osoby blízké uživatelům drog

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem a schopnostem klienta
 • Odbornost

Odborný garant: Bc. Eva Mifková
Vedoucí centra: Mgr. Kateřina Kábelová
Denní kapacita: 5 osob/den


 • Realizaci aktivit podpořil Pardubický kraj.
 • Projekt byl podpořen Statutárním městem Pardubice.