Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa: Zámecká 744, 295 01 Mnichovo Hradiště (mapa)
Telefon: +420 730 516 447, +420 735 170 915
E-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz

Provozní doba:

 • St 12 – 18

Maximální okamžitá kapacita: 1 klient; 1 skupina


POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Odborné sociální poradenství je nabízeno dětem, mladým lidem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se nalézají v nepříznivé situaci související s narušením sociálních vztahů, znevýhodňujícím rodinným sociálním prostředím, mají problémy s chováním, s vrstevníky a spolužáky, zažívají konflikty se společenskými normami, jsou ohroženi experimenty či závislostním užíváním návykových látek a závislostním chováním jako takovým.

Cílem projektu je zmírnit či vyřešit nepříznivou situaci u výše zmíněných mladistvých a nezletilých osob i jejich rodin. K dosažení cílů projekt míří preventivními aktivitami, snahou o předcházení dalším problémům skrze poradenské, sociálně terapeutické činnosti včetně motivačního tréninku a sociální práce. Tyto nástroje směřují u klientů k nastartování a udržování pozitivních změn v chování a prožívání života. Úspěšně absolvovaný program může přispět k snížení rizika umístění klientů do ústavní výchovy a institucionální závislosti a sníží dopady rizikového chování klientů programu ve školách, rodinách a běžném společenském prostředí.  

Cílová skupina: 

 • Mladiství a nezletilí klienti, u nichž se vyskytují výchovné problémy, obtíže s chováním, které je v konfliktu se společenskými normami, které snižuje klientům kvalitu života a ohrožuje jejich nezávislou budoucnost (riziko ústavní výchovy apod.)
 • Rodiče a rodinní příslušníci těchto klientů.
 • V rámci odborné spolupráce pracovníci OSPOD v Mnichově Hradišti, školní psychologové a pedagogové.

NABÍDKA SLUŽEB

Služby jsou poskytovány zdarma.

Individuální poradenství: socioterapeutické a komunikační činnosti směřující k vytvoření a udržení náhledu na aktuální situaci a zmapování toho, čeho chce klient prostřednictvím programu dosáhnout.

Podpůrná a motivační skupina: zaměřením a délkou (60 minut) je přizpůsobena potřebám, schopnostem a možnostem mladistvých a nezletilých klientů. Nabízí bezpečný prostor pro poskytování a přijímání zpětných vazeb, sdílení vrstevnických a osobních zkušeností, společné hledání řešení problémů a vyjasňování postojů k probíraným tématům, jakož i možnost „hry“ v podobě skupinových nácviků rolí a dovedností.

Rodinné poradenství a poradenství pro rodiče: směřuje k reflexi a změně komunikačních a emočních vzorců uvnitř rodinného systému, které přispívají k negativním projevům chování nezletilých klientů.


CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Dosažení takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek.
 • Dosažení lepší kvality života klientů (v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času).
 • Získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • Přístupnost.
 • Respekt k možnostem klienta.
 • Odbornost.

NÁŠ TÝM


Tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Město Mnichovo Hradiště poskytuje Ambulantnímu centru prostory zdarma.

Činnost organizace Laxus z.ú. je podporována městem Mnichovo Hradiště.