Ambulanci v Náchodě navštěvují první klienti!

V lednu tohoto roku bylo po dlouholetém úsilí otevřeno Ambulantní centrum v Náchodě. Jak se mu daří po pěti měsících provozu? „Za období leden−květen navštívilo ambulanci 23 klientů, s nimiž proběhlo 84 konzultací. V době karantény probíhaly konzultace nepřímo, přes telefon nebo videohovor,“ říká Lenka Pumrová, sociální pracovnice centra.

Náchodské ambulantní centrum je součástí sítě center organizace Laxus, která poskytují sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek (mezi něž se nejčastěji řadí alkohol, pervitin, THC) a lidem ohroženým důsledky patologického hráčství – posledních letech nejčastěji v podobě sportovního sázení. Služby ambulantních center jsou určeny nejen závislým lidem, ale i osobám blízkým – těmi jsou nejčastěji partneři, rodiče ale i dospělé „děti“, jejichž rodiče pijí.

Ambulantní centra navštěvují také osoby s problémovým užíváním. Takové užívání nesplňuje kritéria závislosti, avšak více či méně ony samy nebo jejich okolí zažívá potíže, které jsou důsledkem užívání návykových látek nebo hraní/sázení – problémy v práci, ve vztazích, emoční potíže, zhoršení zdravotního stavu, dluhy…

„Základním principem naší práce je respekt ke klientovi i jeho situaci.“

Klient centra si může vybrat z celé řady programů, jakými jsou ambulantní léčba, doléčování, program kontrolovaného užívání alkoholu nebo předléčebné poradenství, jež pomáhá zprostředkovat vhodný typ pobytové léčby. V průběhu léčby zůstávají klienti doma, mohou tak docházet do práce a zůstat v kontaktu s rodinou a blízkými. Pokud je to vhodné, spolupracuje ambulantní centrum i s dalšími sociálními službami, do kterých klient dochází.

„Cílem našich služeb není jen dojít s klientem k abstinenci nebo bezpečnějšímu užívání. Celkově se snažíme klientům pomoci řešit další obtíže, které užívání předcházely nebo z něj vyplývají,“ říká Irena Šritrová, vedoucí Ambulantního centra Hradec Králové. Změna, ke které klienti docházejí, musí být dlouhodobě udržitelná. Díky tomu se lepší kvalita jejich života celkově. Proto je doba poradenství různě dlouhá a vždy se odvíjí se od aktuální situace klienta.

A jak práce s klientem vypadá? „Základním principem naší práce je respekt ke klientovi i jeho situaci. Klientům nenařizujeme, co mají dělat. Naopak se snažíme dobře zmapovat situaci i zdroje klienta a poskytnout tak služby, které jsou založeny na jeho potřebách,“ vysvětluje Šritrová.

„Práci v adiktologické ambulanci vnímám jako výzvu,“ říká Lenka Pumrová.

V náchodském ambulantním centru působí sociální pracovnice Lenka Pumrová. O možnosti začít v ní pracovat se dozvěděla od kolegyně, která o práci v oboru adiktologice i organizaci Laxus z. ú. mluvila se zaujetím. „Práce mi přišla zajímavá zejména proto, že můžu zúročit to, co jsem se naučila v předchozích zaměstnáních – mám zkušenosti z manželské poradny, linky důvěry, poradny pro lidi v tísni, intervenčního centra i domácího hospice,“ říká Pumrová. Dodává, že se zároveň může naučit i něco nového. „Práce v ambulantním centru není jen o řešení závislostí, u klientů se objevují různé problémy. Kromě toho jsou stigmatizováni společností a potýkají se s předsudky okolí, i proto tuto práci vnímám jako výzvu. Častá věta lidí kolem totiž je, že si za to můžou sami.“

Po prvních měsících provozu lze potvrdit, že služba na Náchodsku chyběla.

Ambulantní centrum Náchod je v provozu od počátku ledna tohoto roku. Do konce května jej navštívilo 23 klientů – mezi nimi byli jak osoby blízké, tak osoby závislé na alkoholu, pervitinu, THC i patologičtí hráči – celkem proběhlo 84 konzultací.

Schůzku v Ambulantním centru Náchod si lze domluvit s Lenkou Pumrovou každou středu a čtvrtek mezi 9–16 hodinou. Frekvence návštěv je obvykle 1x za týden až čtrnáct dní. Objednací lhůta se pohybuje okolo 10 pracovních dnů. Noví klienti se objednávají v uvedené dny i díky spolupráci s dalšími sociálními službami (OSPOD, PDZ, ÚP, psychiatři). Ti si o programech ambulantního centra zjišťují potřebné informace a svým klientům jeho návštěvu následně doporučují. Za tuto spolupráci děkujeme. Po prvních měsících provozu lze potvrdit, že služba na Náchodsku chyběla a dlouhodobě bylo dojíždění klientů do Ambulantního centra v Hradci Králové neúnosné.

Pokud byste o návštěvě ambulantního centra uvažovali nebo si přáli zjistit více informací, neváhejte se na nás obrátit a domluvit si termín setkání na tel. čísle +420 734 319 991, vždy ve středu a ve čtvrtek. Služby ambulantních center jsou bezplatné a k objednání není třeba žádné doporučení.