Cíle

Hlavní cíl

 • Cílem je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Dílčí cíle

 • Preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování (např. zneužívání návykových látek, šikaně, agresivitě, rizikovému sexuálnímu chování).
 • Podávat dětem a mládeži pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
 • Pravdivě a objektivně informovat pedagogy, rodiče i širokou veřejnost o formách a důsledcích rizikového chování a snažit se u nich odbourávat stále přetrvávající mýty.
 • Naučit děti a mládež sociálním dovednostem.
 • Podporovat zdravé sebevědomí, sebepřijetí, individualitu.
 • Podporovat bezpečné a zdravé prostředí.

Primární cílová skupina projektu

 • Žáci 1. a 2. stupně běžných základních škol a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií.
 • Třídní učitelé.
 • Školní metodici prevence.

Sekundární cílová skupina projektu

 • Ředitelé škol.
 • Rodiče žáků.
 • Odborná i laická veřejnost.

Popis programů a používané metody práce

Laxus z.ú. pracuje s dětmi na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Veškeré služby jsou podrobně popsány v materiálech Laxus z.ú. a všichni pracovníci i lektoři při jejich poskytování postupují dle Operačního manuálu a Koncepce.

Hlavním pilířem poskytovaných služeb jsou tedy tzv. Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování (2 typy) – dále jen Programy VDPP, jejichž kompletní metodika je součástí Operačního manuálu.

Programy VDPP jsou vhodné jako součást minimálního preventivního programu školy. Jedná se o dlouhodobé působení na žáky 1. a 2. stupně běžných ZŠ, případně nižšího stupně víceletých gymnázií, které začíná ve čtvrtém nebo v šestém ročníku (dle volby a možností školy) a postupuje s nimi až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně 4 až 6 let. Programy jsou určeny vždy pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok. Počet setkání i hodinovou dotaci lze navýšit na základě požadavku školy.

Programy VDPP jsou vedeny interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu Programů VDPP pracujeme s tématy, jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi apod. Programy se zaměřují na rozvíjení jak znalostí, tak dovedností a kompetencí žáků.

PROGRAM VDPP I. (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na návykové látky): Obsahem je dlouhodobá práce s informacemi o nebezpečí NL. Reagujeme na pozitivní přístup dnešních mladých lidí ke zvýšené společenské toleranci, poptávce a dostupnosti těchto látek. Informace jsou zaměřeny na pochopení zdravotních, psychických, sociálních i materiálních škod, které působí.

PROGRAM VDPP II. (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl): Tento typ programu je více zaměřen na práci s kolektivem a na zdravou interakci ve skupině, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními, tedy prevenci šikany. V průběhu celého programu se snažíme vést žáky a studenty ke zdravému životnímu stylu (bio-psycho-sociální pohodě). Více se zde dotýkáme témat ostatních forem rizikového chování, jako je např. rasismus, rizikové sexuální chování, šikana, kriminalita, apod.

Další poskytované služby:

Preventivní servis poskytovaný školám, na kterých se realizují Programy VDPP

 • Konzultace a asistence při tvorbě Minimálního preventivního programu školy
 • Konzultace ohledně získávání finančních prostředků
 • Tvorba sítě návazných služeb
 • Setkání odborníků (koordinace setkání zástupců přímých návazných služeb v oblasti péče o děti a zástupců škol)
 • Kazuistický seminář pro pedagogy (sdílení konkrétních náročných situací, které mohou při práci pedagogů nastat, včetně jejich podrobného popisu a hledání možných řešení)

Poradenské služby

 • Poradenství dětem a mládeži
 • Poradenství pedagogům
 • Poradenství rodičům
 • Poradenství odborné i laické veřejnosti

Tyto služby jsou školám poskytovány nad rámec spolupráce v rámci Programů VDPP jako služby doplňující komplexní pojetí primární prevence na škole.

ZŠ zapojené v Programech VDPP Laxus z.ú.

  Základní škola Město Okres Počet tříd
1. ZŠ JaroměřHusovo nám. 352, Jaroměř Jaroměř Náchod 9
2. ZŠ a MŠ PilníkovNáměstí 35, Pilníkov Pilníkov Trutnov 6
3. ZŠ T.G.Masaryka NáchodBartoňova 1005 Náchod Náchod 8
4. ZŠ Nová PakaHusitská 1695 Nová Paka Jičín 5
5. ZŠ Jičín17. listopadu 109 Jičín Jičín 19
6. ZŠ SkřivanyDr. Vojtěcha 100 Skřivany Hradec Králové 5
  6 škol 6 měst 4 okresy 52 tříd

Projekt je finančně podpořen Královéhradeckým krajem.