Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem a jejich blízké poskytované ambulantní a terénní formou.


Adresa: Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Vinařice, Odolov, Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové + SOVT Pouchov, Vazební věznice Liberec, Světlá nad Sázavou a Vazební věznice Praha – Pankrác) a ambulantní formou práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými na adresách:

 • Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav (mapa)
 • Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové (korespondenční adresa)

Telefon:

 • Mgr. Aleš Vaněk: +420 602 803 279 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Karolína Zavadilová: +420 734 316 590 (Hradec Králové)
 • Mgr. Lukáš Verner: +420 735 170 916 (Mladá Boleslav)
 • Lenka Chládková, DiS.: +420 734 319 996 (Hradec Králové)
 • Petra Prchalová, DiS.: +420 770 185 789 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Marta Vaňková: +420 602 803 279 (Mladá Boleslav)

E-mail: vezeni@laxus.cz

Provozní doba: Po – Pá 7:00 – 17:00, nutné telefonické objednání


Poslání: Posláním Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji, v kraji Vysočina a v Praze. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Stručná nabídka služeb:

 • Poskytování informací: předávání informací, letáků a dalších materiálů z oblasti zdravotní, sociální a právní, včetně informací o rizicích spojených s užíváním drog.
 • Poradenství: je zaměřeno na oblast práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání náročných životních situací.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou: pomoc a podpora při navázání či udržení kontaktu se zdravotními a sociálními službami, institucemi a blízkými osobami.
 • Doprovod klienta: doprovod a podpora klienta při kontaktu s institucemi (úřady, léčebná zařízení…)
 • Pomoc v krizi: cílem je stabilizace a zvládání akutního stavu a podpora při hledání východisek z náročné životní situace.
 • Korespondence s odsouzenými: podpora a udržení kontaktu s klientem, předávání informací a kontaktů na další služby.
 • Besedy: skupinová aktivita určená pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou interaktivní formou zprostředkovávány informace z oblasti práva, zdraví, sociálního zabezpečení, rizik plynoucích z užívání drog, včetně představení našich služeb.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina:
Primární cílová skupina:

 • Uživatelé drog v konfliktu se zákonem:
  * ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody
  * propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.

Sekundární cílová skupina:

 • Rodiče a osoby blízké výše uvedeným
 • Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení služeb potenciálním klientům z řad odsouzených) a další odborná veřejnost

Hlavní cíl: Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

Dílčí cíle:

 • Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
 • Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
 • Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Principy poskytování služeb:

 • Dostupnost
 • Respekt
 • Odbornost
 • Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta

Kapacita: 12 klientů/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:


Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády ČR.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.
Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Město Mladá Boleslav poskytuje zdarma kancelářské zázemí Centru poradenských služeb pro obviněné a odsouzené.
Činnost byla podpořena statutárním městem Jablonec nad Nisou.