Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené

Sociální a adiktologické služby pro uživatele drog v konfliktu se zákonem a jejich blízké, poskytované ambulantní a terénní formou.


Adresa:
Služba je realizována terénní formou (práce s odsouzenými ve věznicích Jiřice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Valdice, Vinařice, Odolov, Pardubice, Vazební věznice Hradec Králové + SOVT Pouchov, Vazební věznice Liberec, Světlá nad Sázavou a Vazební věznice Praha – Pankrác) a ambulantní formou práce s klienty po propuštění z věznice a s osobami blízkými na adresách:

 • Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav (mapa)
 • Krunertova 425, 50004 Hradec Králové (korespondenční adresa)

Telefon:

 • Mgr. Aleš Vaněk: +420 326 303 523, +420 602 803 279 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Karolína Zavadilová: +420 734 316 590 (Hradec Králové)
 • Mgr. Lukáš Verner: +420 735 170 916 (Mladá Boleslav)
 • Mgr. Kristýna Maťátková: +420 734 319 996 (Hradec Králové)

E-mail: vezeni@laxus.cz

Provozní doba: Po-Pá, 7:00-17:00, nutné telefonické objednání


Poslání:
Posláním Centra poradenských služeb pro obviněné a odsouzené je poskytovat sociální a adiktologické služby uživatelům drog ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody v Libereckém, Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina. Dále pak klientům po propuštění z výkonu trestu pomáhat s řešením problémů souvisejících s jejich aktuální drogovou a sociálně-právní situací, současně je motivovat ke změně životního stylu směrem k abstinenci, a tím předcházet jejich dalším konfliktům se zákonem.

Stručná nabídka služeb:

 • Poskytování informací: jde o předávání informací z oblasti zdravotní, sociální, právní a dále z oblasti vzdělávání. Zahrnuje i informace o rizicích spojených s užíváním drog a předávání informačních materiálů a letáků.
 • Poradenství: je určeno klientům ve výkonu trestu nebo po propuštění a jejich blízkým, a to v oblasti práva, sociálního zabezpečení, dluhů, mezilidských vztahů a zvládání obtížné životní situace po odsouzení.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími službami a rodinou: je určeno pro klienty ve výkonu trestu nebo po propuštění, jedná se o pomoc a podporu při navázání či udržení kontaktu s dalšími službami a institucemi (např. zprostředkování léčby) nebo s rodinnými příslušníky.
 • Doprovod klienta: je určen pro klienty po propuštění z výkonu trestu, jedná se o podporu a doprovod při propuštění, kontaktu s institucemi, případně o doprovod do léčebných zařízení.
 • Pomoc v krizi: služba je určena pro klienty a jejich blízké, kteří se ocitli v krizové situaci. Cílem je aktuální stabilizace jejich stavu a pomoc při nalezení východiska z této situace.
 • Korespondence s odsouzeným: je určena klientům ve výkonu trestu, jedná se zejména o podporu a udržení kontaktu s klientem, předávání informací a kontaktů na další služby.
 • Besedy: jedná se o skupinovou aktivitu určenou pro klienty ve výkonu trestu, kdy jsou interaktivní formou zprostředkovávány informace z různých oblastí – právo, zdraví, sociální zabezpečení, rizika plynoucí z užívání drog a kde hledat pomoc při obtížích spojených s jejich užíváním.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina:

 • Primární cílová skupina: Uživatelé drog v konfliktu se zákonem.
  • Ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody.
  • Propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, kteří se vracejí do regionu Mladá Boleslav a okolí. Uživatelem drog v tomto kontextu rozumíme osobu ohroženou (aktuálně nebo v minulosti) zneužíváním návykových látek včetně alkoholu nebo patologickým hráčstvím.
 • Sekundární cílová skupina:
  • Rodiče a osoby blízké výše uvedeným.
  • Vězeňský personál (za účelem zvýšení informovanosti o službách a jejich následnému doporučení potenciálním klientům z řad odsouzených).

Hlavní cíl:

Hlavním cílem je pomoci osobám, které se v důsledku užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem, aby se mohly po výstupu z vězení opět začlenit do běžné společnosti.

Dílčí cíle:

 • Doplnit stávající systém péče o uživatele drog o služby poskytované zejména ve vězeňských zařízeních.
 • Motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k abstinenci a podpořit jejich začlenění do běžného života bez drog.
 • Zvýšit informovanost odsouzených o rizicích spojených s užíváním drog, infekčních chorobách a způsobech jejich léčby.

Principy poskytování služeb:

 • Dostupnost
 • Respekt
 • Odbornost
 • Individuální přístup k možnostem a schopnostem klienta

Kapacita:

 • terénní forma 12 klientů/den
 • ambulantní forma 12 klientů/den

Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Mgr. Aleš Vaněk – vedoucí centra, sociální pracovník, poradenský pracovník
 • Mgr. Karolína Zavadilová – sociální pracovnice, poradenská pracovnice
 • Mgr. Lukáš Verner – poradenský pracovník
 • Mgr. Kristýna Maťátková – poradenská pracovnice

 

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory Libereckého kraje.
 • Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.
 • Činnost byla podpořena Statutárním městem Jablonec nad Nisou.
 • Činnost byla podpořena z rozpočtu Statutárního města Liberec
 • Projekt je podpořen Fondem zdraví a prevence.