Ambulantní centrum Mladá Boleslav

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.


7237067 - summer green birch forest

Adresa:
Ambulantní centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav (mapa)
Telefon: +420 730 516 447
E-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz

Provozní doba:
Po – Čt, 9:00-17:00, Pá 9:00-14:00


Poslání:
Ambulantní centrum Mladá Boleslav poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Mladé Boleslavi.

Stručná nabídka služeb:

 • Ambulantní léčba: je určena především klientům usilujícím o abstinenci a změnu životního stylu. Je prováděna bez vyčlenění klienta z původního prostředí a je vhodná pro klienty s větší schopností sebekontroly, motivací ke změně a s podpůrným nebo alespoň neškodícím sociálním prostředím. Do ambulantní léčby jsou přijímáni i klienti s nařízenou ochranou léčbou.
 • Doléčování: je určeno klientům, kteří podstoupili pobytovou léčbu, systematickou ambulantní léčbu, případně abstinují alespoň tři měsíce.

* Ambulantní léčba a doléčování probíhá nejčastěji formou individuálních konzultací v délce 1 hodiny s frekvencí 1-2x týdně.

 • Poradenství: poskytujeme poradenství v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství, alkoholových závislostí, dále sociální poradenství s tímto související.
 • Zprostředkování léčby: cílem této služby je efektivní formou zprostředkovat klientovi pobytovou léčbu. Dále vytvářet podmínky pro snadnější přechod do pobytového typu léčby.
 • Skupinová práce: služba probíhá formou skupinové psychoterapie a je určena především rodičům uživatelů omamně psychotropních látek a dlouhodobě abstinujícím klientům.
 • Internetové poradenství: jedná se o jednorázové či krátkodobé poradenství prostřednictvím elektronické pošty a to především v oblasti drogové problematiky, patologického hráčství a alkoholových závislostí.
 • Poskytování informací: jedná se o základní službu sociálního poradenství – informujeme klienta o možnostech pracovních příležitostí, studia, ale i zdravotní péče. Nabízíme poskytnutí informací o insolvenčním zákonu – „oddlužení“ (určeno pouze pro klienty Ambulantního centra).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: klientům zprostředkováváme kontakt s následnou péčí, ale i s úřady. Podáváme informace, jak využít další možnosti v oblasti sociálních služeb.
 • Pomoc při uplatnění práv a zájmů klienta: jedná se především o trénink sociálních dovedností, který slouží k tomu, aby si klient dokázal sám zajistit zaměstnání a bydlení a v zásadě vede ke zkvalitnění klientova života. Trénink obsahuje i sociálně právní poradenství.

Cena služeb: Služby jsou poskytovány zdarma

Cílová skupina:
Služby jsou určeny uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Pracujeme také se specifickými skupinami klientů:

 • Mladí uživatelé drog ve fázi experimentu.
 • Klienti s nařízenou ochrannou léčbou.
 • Klienti v rámci probačního programu.
 • Klienti po návratu z výkonu trestu.
 • Těhotné a matky – uživatelky omamně psychotropních látek.
 • Klienti s duální diagnózou.

Cíle:

 • Dosažení a udržení abstinence.
 • Podpora, obnovení, stabilizace a udržení vztahů klienta s jeho blízkými.
 • Pomoc při začleňování klientů do společnosti.
 • Zlepšení kvality života klienta.
 • Podpora rodinných příslušníků a osob blízkých uživatelům drog a alkoholu.

Principy poskytování služeb:

 • Přístupnost
 • Respekt k možnostem klienta
 • Odbornost

Kapacita: 4 klienti/den


Personální zabezpečení: Pracovníci služby splňují kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/ 2006 Sb., další vzdělávání probíhá také v souladu s tímto zákonem. Supervize je zajišťována externím odborníkem.

Tým:

 • Bc. Richard Hanus, DiS. – vedoucí centra, adiktolog, sociální pracovník
 • Tereza Müllerová – poradenská pracovnice

 

 • Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Projekt byl realizován za finanční podpory MPSV ČR.
 • Projekt byl realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Tento projekt byl realizován za finanční podpory města Mladá Boleslav.
 • Realizace projektu proběhla s přispěním Středočeského kraje.

1 komentář u „Ambulantní centrum Mladá Boleslav

 1. Pingback: Provozní Doba Ambulantního Centra Mladá Boleslav V Květnu 2016 | Laxus Z.ú.

Komentáře nejsou povoleny.